Nahoru

1. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme na VOŠ denní formu studia níže uvedených oborů. Pro podávání přihlášek platí závazný harmonogram.

 
Kód obor forma studia délka studia
(roky)
počet přijímaných
studentů
 
63-43-N/07 Účetnictví a finance denní     3     40
           
63-42-N/01 Personální řízení denní     3     40
           

Pracujícím zájemcům o studium, kteří z důvodu zaměstnání nemohou studovat denní formou studia, nabízíme možnost požádat o individuální studijní plán.

Ke studiu na VOŠ budou přijati uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí.

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek!!!

Přijímací řízení není zpoplatněno.

Přihlášku je třeba podat na našem formuláři, který lze "stáhnout" na našich webových stránkách v sekci 'Pro uchazeče' ==> 'ke stažení' a který je přizpůsoben požadavkům přijímacího řízení.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč. Přihláška, která nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek a kopie potřebných vysvědčení), bude z přijímacího řízení bez dalšího vyřazena!!!

Na přihlášce musí být uvedeno rodné číslo uchazeče. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Uchazeči o denní formu studia musí uvést cizí jazyk, ze kterého budou na konci studia konat absolutorium − AJ nebo NJ (viz informace o studiu).

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně − s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášky elektronickou poštou ani faxem.

Na přihlášce uchazeč vyplní prospěch za celou dobu studia. Uchazeči, kteří:

  • vykonají maturitní zkoušku v tomto školním roce, si nechají prospěch na přihlášce potvrdit svou střední školou. Po úspěšném složení maturitní zkoušky dodají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy,
  • maturovali v předchozích letech, k přihlášce s vyplněným prospěchem přiloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy,
  • úspěšně ukončili studium na jiné vyšší odborné škole nebo na vysoké škole k přihlášce s vyplněným prospěchem přiloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.
     

Přijímání uchazečů, kteří nejsou občany České republiky, se řídí ustanoveními § 20, 108 a 108a Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků.

V 1. kole přijímacího řízení musí uchazeči o studium přihlášku doručit do 31. května. Po tomto datu na jejím základě škola zašle uchazečům informaci o obdržení přihlášky, kód uchazeče, kritéria přijímacího řízení a upozornění, že součástí přihlášky jsou úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a ověřená kopie maturitního vysvědčení z posledního ročníku střední školy, které uchazeči maturující v tomto školním roce musí dodat v termínu stanoveném harmonogramem (dříve maturující uchazeči již dodali spolu s přihláškou). Současně s touto informací obdrží i pokyny pro další postup.

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy v Podskalské ulici a na webových stránkách školy.

 
HARMONOGRAM 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 
do 31. 5. 2022    −    podání přihlášky ke studiu
do 24. 6. 2022 (uzávěrka 1. kola)    −    dodání potřebných kopií vysvědčení (letošní maturanti)
27. 6. 2022    −    10:00-11:00 h – dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, možnost seznámit se na studijním oddělení školy s podklady pro vydání rozhodnutí
součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
28. 6. 2022    −    zveřejnění výsledků přijímacího řízení v budově školy a na těchto stránkách
29. 6. 2022    −    odeslání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
do 12. 7. 2022    −    termín pro přijaté uchazeče na zaplacení školného
P O Z O R !
V případě zaslání přihlášky a/nebo kopií vysvědčení poštou je rozhodující datum, kdy byla přihláška (resp. vysvědčení) doručena do školy, nikoliv datum podání k přepravě!