» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Podnikání malých a středních firem
denní i dálková forma

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa
Uplatnění absolventa

 

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Podnikání malých a středních firem je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblastech nezbytných pro úspěšné podnikání v ČR i v dalších evropských zemích.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti podnikových procesů, účetnictví, práva, financí, daní. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní − např. sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, statistické, matematické i IT aplikace.

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému

Nahoru

 

Profil absolventa

Cílem studia vzdělávacího programu Podnikání malých a středních firem je připravit absolventa s výraznou praktickou orientací, která mu zabezpečuje vysokou míru a rychlost adaptability při výkonu konkrétního povolání. Studium vybaví absolventa takovými poznatky z oblasti podnikání v ČR i v dalších evropských zemích, aby našel uplatnění buď jako zaměstnanec podnikatelského subjektu, nebo jako zakladatel takové organizace či osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která již podniká nebo teprve hodlá podnikat. Absolvent bude připraven i na to, že podnikatelské aktivity mohou (v současnosti nebo v budoucnu) přesahovat národní hranice (např. zakládání zahraničních poboček nebo obchodování se zahraničními klienty). Cílem studia je nejen získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti obecných, tak i odborných vědomostí, dovedností a postojů.

Základními kompetencemi absolventa jsou zejména:

Absolvování oboru Podnikání malých a středních firem není zaměřeno pouze na získání profesních znalostí, dovedností a návyků, ale směřuje také k získání dalších předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventa v oblasti pracovní, občanské i osobní:

Nahoru

 

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování oboru Podnikání malých a středních firem budou absolventi schopni působit jednak na nejrůznějších zaměstnaneckých pozicích v podnikatelských subjektech, jednak vytvořit a realizovat vlastní podnikatelský záměr a konkrétní podnikatelský plán, který může zahrnovat i zahraniční aktivity.

Absolventi budou připraveni například na pozice:

Nahoru