Název:

 

Rozhodnutí ředitele školy

č. 06/2022/1

Předmět:

Školní řád vyšší odborné školy

 

 

 

Jméno

Útvar

Datum

Podpis

Vydavatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Formální kontrola

Jiřina Švarcová

101

 

 

Zpracovatel

Ing. Milan Chmelař

100

 

 

Schváleno

 

 

Datum vydání

Platnost od

Platnost omezena do

Celkový počet stran textu
včetně vložených příloh

Počet volných
příloh MS Excel

31. srpen 2022

1. září 2022

- - - - -

2

 

 

Rozdělovník:

*         100, 200, 300, 400, 500

*         správce vnitřních předpisů školy

 


Školní řád vyšší odborné školy

1.    Práva a povinnosti studentů

 

1.1.  Práva studentů

Studenti mají právo:

1.1.1.    Na vzdělání podle schválených učebních dokumentů.

1.1.2.    Na informace o průběhu svého vzdělávání.

1.1.3.    Volit a být voleni do školské rady.

1.1.4.    Zakládat v rámci školy samosprávné orgány studentů, volit a být do nich voleni, jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky těchto samosprávných orgánů zabývat.

1.1.5.    Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.

1.1.6.    Na konzultaci po předchozí dohodě s vyučujícím.

1.1.7.    Obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo vedoucího studijní skupiny či ředitele školy, pokud jsou přesvědčeni, že jsou jejich práva porušována ze strany vyučujícího.

1.1.8.    Na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení.

1.1.9.    Na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat důstojnost studenta.

1.1.10. Přestoupit z jiné vyšší odborné školy, o přestupu rozhoduje s konečnou platností ředitel školy. V případě dílčích odlišností v učebním plánu, stanoví ředitel školy jako podmínku přijetí rozdílové zkoušky.

1.1.11. Zanechat studia na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy.

1.1.12. Podat písemnou žádost týkající se přerušení studia, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání přestává být žadatel studentem VOŠ. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje student v tom období školního roku, ve kterém mu bylo studium přerušeno.

1.1.13. U dálkové formy studia lze ze závažných důvodů podat písemnou žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Pokud je důvodem žádosti pracovní vytížení studenta, je nutné k žádosti připojit stanovisko zaměstnavatele, že neuvolní studenta na více než 50 % konzultačních dnů. V případě, že se v daném ročníku neotevře dálková forma studia, je možné ze závažných důvodů podat písemnou žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i v denní formě studia.

1.1.14. Podat žádost týkající se ukončení přerušení vzdělávání i před uplynutím stanovené doby. Ředitel školy žádosti vyhoví, nebrání-li tomu závažné důvody, např. kapacita studentů ve studijní skupině, případně stanoví rozdílové zkoušky, liší-li se vyučované předměty ve studijní skupině, do které student po přerušení studia nastupuje.

1.1.15. Na využívání společných prostor (studovna, hřiště, posilovna, tělocvična atd.) v předem vymezené době.

1.1.16. Student má právo pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy studentů, žáků a zaměstnanců školy pouze na základě jejich výslovného souhlasu. V opačném případě je takové jednání považováno za porušení školního řádu.

1.1.17. Student má právo využívat sdělená telefonní čísla a emailové adresy zaměstnanců školy výhradně ke komunikaci týkající se studijních záležitostí. Způsob komunikace musí odpovídat zásadám slušného chování. V opačném případě je takové jednání považováno za porušení školního řádu.

1.1.18. Student má právo pořizovat audiovizuální záznamy na exkurzích, odborné praxi a ostatních akcích spojených se vzdělávacím programem pouze se souhlasem dané organizace a školy. V opačném případě je takové jednání považováno za porušení školního řádu.

 

1.2.  Povinnosti studentů

1.2.1.    Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

1.2.2.    Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

1.2.3.    Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

1.2.4.    Sledovat průběžně a pravidelně přidělené školní emailové adresy a obdržené mailové informace pedagogických pracovníků i studijního oddělení jsou pro studenty závazné.

1.2.5.    Student je povinen dodržovat všechny termíny stanovené časovým harmonogramem organizace školního roku, se kterým je průběžně seznamován a je zveřejněn na webových stránkách školy. Nedodržení kteréhokoli termínu je důvodem pro zahájení správního řízení ve věci udělení výchovného opatření.

1.2.6.    Dodržovat zásady kulturního a slušného chování, zdravit při prvním setkání v průběhu dne vyučující, zaměstnance i hosty školy. Jakýkoli případ šikany je povinen hlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi.

1.2.7.    Nedopouštět se podvodného jednání v prezenční i distanční výuce včetně plagiátorství.

1.2.8.    Dodržovat zásady ochrany osobních dat.

1.2.9.    Dodržovat zákaz změny nastavení PC i práv účastníků při prezenční i distanční výuce včetně zasahování do prezentace bez vyzvání učitele, blokování jiných studentů a zdržet se úkonů narušujících výuku.

1.2.10. Dbát o čistotu a pořádek a pomáhat při udržování pořádku ve škole a jejím okolí.

1.2.11. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

1.2.12. Na začátku školního roku oznámit vedoucímu studijní skupiny nebo studijnímu oddělení všechny údaje potřebné pro vedení školní matriky a v průběhu studia neprodleně i změny v těchto údajích.

1.2.13. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí a stává se studentem VOŠ dnem zápisu ke vzdělávání. Termín zápisu je stanoven ředitelem školy, nejpozději však do 30. září daného školního roku.

1.2.14. Zapsat se do každého ročníku studia VOŠ nejpozději do 30. září daného školního roku. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení studijních povinností a je důvodem pro udělení výchovného opatření.

1.2.15. Při zpracování absolventské práce jsou studenti povinni řídit se Zásadami zpracování absolventské práce, které jsou zveřejněny na intranetu školy.

1.2.16. Užívání mobilních telefonů během vyučovacích hodin je zakázáno v plném rozsahu. Odpovědnost za škodu, dojde-li ke ztrátě mobilního telefonu v prostorách školy či v době výuky, nese jeho uživatel.

1.2.17. V případě, že se vyučující nedostaví do výuky do pěti minut po zvonění, oznámí tuto skutečnost studenti na studijním oddělení, případně vedení školy, aby mohlo být zajištěno náhradní vyučování.

1.2.18. Nemůže-li se student zúčastnit vyučování, je povinen se omluvit prostřednictvím studijního oddělení nebo příslušnému vedoucímu studijní skupiny, a to nejpozději do 3 vyučovacích dnů.

1.2.19. Jestliže se student neúčastní po dobu 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, ředitel školy studenta písemně vyzve, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti, a upozorní jej, že jinak bude posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal. Tímto dnem přestává být studentem VOŠ.

1.2.20. Pokud peněžitou pomoc v mateřství bude vyplácet zaměstnavatel, musejí si studentky požádat o uvolnění z docházky na vyučování. V případě, že peněžitá pomoc v mateřství, bude vyplácena školou, musejí studentky požádat o přerušení studia.

1.2.21. Při zahájení studia je přijatý student povinen do 15 dnů uhradit vratnou zálohu ve výši Kč 100,-- za čipovou kartu, která umožňuje vstup do školy. Záloha je vrácena při odevzdání čipové karty na konci studia.

1.2.22. Student je povinen při prvním zapůjčení literatury ve školní knihovně uhradit vratnou zálohu ve výši Kč 150,--. Záloha je vrácena při odevzdání zapůjčené literatury na konci studia.

1.2.23. Při ukončení studia v červnovém termínu konání absolutorií je student povinen do 30. června příslušného školního roku vrátit proti záloze čipovou kartu umožňující vstup do školy. Při nevrácení čipové karty k tomuto datu záloha propadá. To platí i v případě ukončení studia v jiném termínu, kdy čipová karta musí být odevzdána nejpozději ke dni ukončení studia.

1.2.24. Student musí ve škole dodržovat veškerá hygienická a epidemiologická nařízení stanovená státním orgánem.

1.2.25. Student musí na počátku školního roku odevzdat formulář, ve kterém uvede, zda v případě vyhlášení výuky na dálku (nařízeno státním orgánem) má k dispozici internetové připojení, které mu umožňuje elektronickou komunikaci (uvede emailovou adresu) a hardwarové vybavení zajišťující obrazové připojení do studijní skupiny (po dobu studia má žák-student možnost si zdarma nainstalovat produkt Microsoft Office 365). V tomto případě je student povinen ve všední den v době výuky být připojen k internetu a komunikovat s učiteli, případně se účastnit elektronické výuky a plnit pokyny zadávané učitelem.

1.2.26. Pokud student nemá doma vybavení elektronické komunikace, bere na vědomí, že při výuce na dálku bude muset na počátku každého týdne studijní podklady a úkoly připravené učitelem v písemné podobě vyzvednout v kanceláři školy, nebo v místě k tomu určeném, označeném u vchodu do příslušné budovy. Pokud tak neučiní (není-li nemocen nebo v karanténě), jedná se o porušení školního a klasifikačního řádu.

 

 

2.    Provoz a vnitřní režim školy

2.1.  Organizace školního roku

2.1.1.    Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na dvě období, zimní období trvá od 1. září do 31. ledna, letní období trvá od 1. února do 31. srpna.

2.1.2.    Termín zápisu 1. ročníků VOŠ je stanoven ředitelem školy, nejpozdějším termínem je 30. září daného školního roku.

2.1.3.    Studenti 2. a 3. ročníků se zapisují do příslušného ročníku prostřednictvím studijního oddělení. Termín je stanoven ředitelem školy dle časového harmonogramu organizace školního roku pro příslušný školní rok.

2.1.4.    Podmínkou pro zápis do vyššího ročníku je splnění všech zápočtů, klasifikovaných zápočtů, zkoušek a odborné praxe dle učebního plánu.

2.1.5.    Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené učebním plánem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v jeho žádosti.

2.1.6.    Součástí učebního plánu v jednotlivých studijních oborech je řízená odborná praxe, kterou lze konat i po dobu školních prázdnin. Volný čas studentů v době školních prázdnin nesmí být zkrácen na dobu kratší než 4 týdny. Doklad o vykonání odborné praxe se odevzdává na studijní oddělení a tento doklad je součástí dokumentace studenta.

2.1.7.    Dokladem o vzdělávání na VOŠ je výkaz o studiu. Do výkazu si studenti zapisují předměty dle učebního plánu.

2.1.8.    Vyučujícími jsou do výkazu o studiu zapisovány výsledky hodnocení studenta. Studenti jsou povinni nosit na veškeré atesty studijní průkazy. Dodatečné zapsání klasifikace je možné jen po dohodě se zkoušejícím.

2.1.9.    Hodnocení výsledků vzdělávání studentů a formy hodnocení stanovuje klasifikační řád, který je součástí tohoto školního řádu.

 

2.2.  Ukončování studia

2.2.1.    Studium na VOŠ se ukončuje absolutoriem. Podmínkou pro konání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.

2.2.2.    Pro každý termín konání absolutoria je stanoveno datum, do kterého musí být odevzdána absolventská práce a datum, do kterého musí být absolventská práce vložena do systému Theses. Pokud student ve stanovených termínech absolventskou práci neodevzdá nebo ji nevloží do systému Theses, nemůže konat absolutorium.

2.2.3.    Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů (nejvýše 3), zkoušky z 1. cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

2.2.4.    Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku nebo obhájit absolventkou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria.

2.2.5.    Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí. Opravné termíny se mohou realizovat v měsíci září, popř. v měsíci lednu.

2.2.6.    Student musí vykonat absolutorium nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

 

2.3.  Školné a jeho úhrada

2.3.1.    Student hradí školné ve dvou splátkách:

do 15. října za zimní období,

do 15. února za letní období příslušného školního roku.

2.3.2.    Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

2.3.3.    Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou část za příslušné období, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

2.3.4.    Fotokopii dokladu o provedené úhradě školného odevzdávají studenti na studijní oddělení. Tento doklad je součástí dokumentace studenta školy.

2.3.5.    Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

2.3.6.    Stanovená výše školného za letní období musí být zaplacena ve stanoveném termínu i v případě, že student v dané době ještě nemá složeny všechny atesty za zimní období, např. z důvodu prodloužení zkouškového období.

2.3.7.    Neplnění podmínky úhrady školného v termínu, je porušením vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a je důvodem k udělení výchovného opatření, tj. vyloučení studenta ze školy.

 

3.    Bezpečnost a ochrana zdraví studentů

3.1.  Student je povinen chránit své zdraví i ostatních studentů a dodržovat zásady BOZP.

3.2.  Student má zakázáno požívat před výukou a během ní alkoholické nápoje a jiné omamné látky, porušení tohoto ustanovení je důvodem k udělení výchovného opatření.

3.3.  Ve školní budově a před budovou je přísný zákaz kouření, porušení tohoto ustanovení je důvodem k udělení výchovného opatření.

 

4.    Zacházení s majetkem školy

4.1.  Studenti zacházejí se svěřeným majetkem tak, aby nedošlo k jeho poničení.

4.2.  Studenti jsou povinni odstranit, příp. uhradit úmyslně způsobenou škodu na školním zařízení nebo škodu z nedbalosti.

 

5.    Pravidla pro hodnocení studentů (Klasifikační řád)

5.1.  Obecné zásady hodnocení

5.1.1.    Jednotliví vyučující stanoví vždy na začátku příslušného období školního roku podmínky pro získání stanoveného zápočtu, klasifikovaného zápočtu, zkoušky (dále jen atestu) v daném předmětu nebo modulu (např. splnění daného procenta povinné docházky, zpracování seminární práce, napsání určitého počtu testů apod.). Pokud student tyto podmínky nesplní, atest nezíská a studium mu bude ukončeno pro nesplnění studijních povinností.

5.1.2.    Student může na základě dosavadního dosaženého vzdělání požádat ředitele školy o uznání atestu. Žádost týkající se daného školního roku musí být podána do 15. 10.  a doložena doklady, které prokazují absolvování tohoto vzdělání, jeho obsah a rozsah (např. kopie indexu a sylabus daného předmětu).

5.1.3.    V případě nesplnění podmínek při získání atestu z důvodů dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, vyučující stanoví pro získání atestu požadavky náhradní.

5.1.4.    Zápočty může udělit vyučující studentovi již v poslední vyučovací (konzultační) hodině. Ostatní atesty získávají studenti ve zkouškovém období.

5.1.5.    Termíny zkouškového období jsou stanoveny ředitelem školy v časovém harmonogramu pro dané období školního roku.

5.1.6.    Studenti jsou povinni se přihlásit na řádné, popř. opravné termíny stanovených atestů, na ně se zapisují prostřednictvím studijního oddělení nebo příslušného vyučujícího.

5.1.7.    Nemůže-li se student k přihlášenému atestu z vážných důvodů dostavit, je povinen se omluvit prostřednictvím studijního oddělení, nebo u vyučujícího příslušného předmětu. Vážným důvodem jsou vždy zdravotní důvody doložené lékařským potvrzením. V ostatních případech je na posouzení vyučujícího, zda omluvu uzná a stanoví jiný termín, nebo studenta hodnotí, jako by podmínkám atestu v daném termínu nevyhověl. Pokud se student z neúčasti na atestu neomluví, daný termín mu propadá, respektive je hodnocen a klasifikován, jako by podmínkám atestu nevyhověl.

5.1.8.    Neuspěje-li student u atestu, přihlásí se na 1. opravný termín. V případě, že opět neuspěje, přihlásí se na 2. opravný termín, který je vždy komisionální. Komisi jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta daného předmětu a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu.

5.1.9.    Termín komisionálního přezkoušení je stanoven ředitelem školy a je oznámen studentovi alespoň 7 dní před jeho konáním.

5.1.10. Student může v jednom dni konat pouze jednu komisionální zkoušku.

5.1.11. Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitel školy stanoví náhradní termín komisionální zkoušky. Student se může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. Z náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou.

5.1.12. Odstoupí-li student od komisionální zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

5.1.13. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů v době stanoveného zkouškového období, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení za letní období musí být ukončeno nejpozději do konce září následujícího školního roku, hodnocení za zimní období musí být ukončeno do konce následujícího letního období téhož školního roku.

5.1.14. Uvedené zásady klasifikace a hodnocení studentů budou použity i v případě výuky na dálku (stanoveno centrálním orgánem).

 

5.2.  Hodnocení studentů

5.2.1.    Hodnocení se provádí formou:

·         průběžného hodnocení,

·         zápočtu,

·         klasifikovaného zápočtu,

·         zkoušky.

5.2.2.    Předměty nebo moduly, ve kterých se vyžaduje hodnocení "zápočet", "klasifikovaný zápočet" a "zkouška", stanoví učební plán.

5.2.3.    Průběžné hodnocení studenta se provádí v seminářích, cvičeních, v odborné praxi, při exkurzích, popř. zadáním seminární práce.

5.2.4.    Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:

1 – výborně,

2 - velmi dobře,

3 – dobře,

4 – nevyhověl.

5.2.5.    V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

5.2.6.    Zkoušející určí termíny pro konání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušek z jednotlivých předmětů nebo modulů v dostatečném počtu a časovém předstihu v souladu se stanoveným termínem pro zkouškové období.

5.2.7.    Opravné zkoušky a opravné klasifikované zápočty se konají v prvním opravném termínu, který si stanovuje vyučující v rámci zkouškového období. Druhý opravný termín je komisionální a termín stanovuje ředitel školy.

5.2.8.    Forma komisionální zkoušky se použije také v případě, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti svého hodnocení v daném předmětu nebo modulu. Tuto formu zkoušky lze dále použít v případě konání rozdílové zkoušky.

5.2.9.    Jestliže student za dané období po vyčerpání opravných termínů nemá úspěšně složené všechny předepsané atesty, může požádat ředitele školy o opakování ročníku. V případě nesložení atestů za zimní období, je nutné k žádosti o opakování ročníku připojit žádost o přerušení studia s termínem ukončení přerušení 31. srpen daného školního roku.

5.2.10. Chování studenta se neklasifikuje.

 

5.3.  Hodnocení absolutoria

5.3.1.    Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

1 – výborně

2 – velmi dobře

3 – dobře

4 – nevyhověl/a

5.3.2.    Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

5.3.3.    Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

·         prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce horším stupněm než „velmi dobře“ a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50,

·         prospěl, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce stupněm horším než „dobře“,

·         neprospěl, jestliže student je hodnocen z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce stupněm „nevyhověl“.

5.3.4.    Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi, v souladu s právními předpisy, předseda zkušební komise v den, ve kterém student konal absolutorium.

 

6.    Výchovná opatření

6.1.1.    Výchovnými opatřeními jsou podmíněné vyloučení studenta ze školy a vyloučení studenta ze školy za hrubé porušení školního řádu.

6.1.2.    V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

6.1.3.    V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem lze studenta ze školy podmíněně vyloučit nebo vyloučit.

V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem ředitel vyloučí studenta ze školy.

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním studentům a žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností studenta.

 


Příloha:

Rozvrh vyučovacích hodin

Hodina

Začátek

Konec

 

0

07:00

07:45

1

07:50

08:35

2

08:40

09:25

3

09:40

10:25

4

10:35

11:20

5

11:30

12:15

6

12:25

13:10

7

13:20

14:05

8

14:10

14:55

9

15:00

15:45

10

15:50

16:35

11

16:40

17:25

12

17:30

18:15