Nahoru

1. kolo přijímacího řízení na střední školu

Do 1. ročníku školního roku 2023/2024 budou žáci a uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijímáni do níže uvedených studijních oborů. Pro podávání přihlášek platí závazný harmonogram.

Formulář přihlášky ke studiu lze "stáhnout" na stránkách školy - viz sekce 'Pro studenty' ==> 'ke stažení'.

 
Název RVP
Kód oboru      Název oboru - školního vzdělávacího programu počet žáků povolený
zřizovatelem školy
 
Forma vzdělávání - denní - čtyřleté studium s maturitní zkouškou
RVP: Gymnázium     30
79-41-K/41      ŠVP: Gymnázium  
RVP: Analýza potravin     30
29-42-M/01      ŠVP: Analýza potravin  
RVP: Technologie potravin     60 celkem, z toho:
29-41-M/01      ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů         30
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků         15
29-41-M/01      ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků         15
RVP: Přírodovědné lyceum     30
78-42-M/05      ŠVP: Přírodovědné lyceum  
RVP: Ekologie a životní prostředí     30
16-01-M/01      ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí  
RVP: Veterinářství     30
43-41-M/01      ŠVP: Veterinářství  
Forma vzdělávání - dálková - pětileté studium s maturitní zkouškou
RVP: Technologie potravin     60 celkem
29-41-M/01      ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů  
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků  
 

 

V prvním kole přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z matematiky.

V případě uchazeče se specifickými poruchami učení je nutné, aby společně s přihláškou podal zprávu z pedagogicko−psychologické poradny (s platnou diagnózou poruchy učení do data konání přijímacích zkoušek), kde budou doporučeny úpravy k přijímací zkoušce.

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Za studium na G, SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování výuky anglického nebo německého jazyka na základní škole v 8. i 9. třídě, aby uchazeči mohli pokračovat ve výuce tohoto jazyka, která je ukončena maturitní zkouškou.

Na přihlášce je nutno uvést rodné číslo uchazeče a případnou osobní datovou schránku zákonného zástupce. Dále je nutno uvést název ŠVP, který chce uchazeč studovat. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu (s výjimkou gymnázia).

Uchazeči o denní formu vzdělávání musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky a dále

  • buď musí mít známky potvrzené školou, kde uchazeč povinnou školní docházku absolvuje,
  • nebo musí přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení, pokud školní docházku již ukončil.

Uchazeči o dálkovou formu vzdělávání musí k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, k přihlášce přiloží také ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, k přihlášce kromě dokladů uvedených výše – lékařský posudek (s výjimkou gymnázia), ověřené kopie příslušných vysvědčení – dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce). Uchazeč, jehož přihláška nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti – lékařský posudek (s výjimkou gymnázia), příp. kopie potřebných vysvědčení, nebude přijat!!!

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně – s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášku elektronickou poštou ani faxem.

Uchazeči o studium odevzdají přihlášky na střední školu v termínu dle harmonogramu. Po uplynutí termínu pro přijímání přihlášek škola zašle zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům informaci o obdržení přihlášky, kód uchazeče a pokyny pro další postup.

Informace o počtu podaných přihlášek ani o průběžném stavu přijímacího řízení nebudou podávány!

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy v Podskalské ulici a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 
 
Harmonogram 1. kola přijímacího řízení
 
do 1. března 2023    −    odevzdání přihlášky na střední školu (závazné i pro uchazeče, kteří povinnou školní docházku již splnili) − na přihlášku je nutné uvést také ŠVP, který chce uchazeč studovat;
do 29. března 2023    −    zaslání zákonným zástupcům nezletilých uchazečů a zletilým uchazečům informace o přidělení registračního čísla a pozvánky k přijímacím zkouškám s kritérii hodnocení;
13. dubna 2023    −    konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na prvním místě. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z matematiky. Zkouška z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, zkouška z matematiky trvá 70 minut;
14. dubna 2023    −    konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na druhém místě. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z matematiky. Zkouška z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, zkouška z matematiky trvá 70 minut;
28. dubna 2023    −    dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 12:00 do 14:00 hodin seznámit se na studijním oddělení v budově v Podskalské ulici s podklady pro vydání písemného rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu;
součástí podkladů v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
29. dubna 2023    −    od 10:00 hodin ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a Navrátilově ulici a na těchto stránkách bude pod registračními čísly zveřejněno pořadí uchazečů doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru;
2. května 2023    −    od 10:00 do 12:00 hodin je možné v Podskalské vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a současně odevzdat zápisový lístek; rozhodnutí mohou vyzvednout zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů;
3. května 2023    −    rozeslání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu;
zápisový lístek je nutné dodat nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 16. května 2023) od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na webových stránkách školy a ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a  Navrátilově ulici;
neodevzdáním zápisového lístku do tohoto termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka na naší škole;
10. května 2023    −    náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali přijímací zkoušky v řádném termínu a uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na prvním místě;
11. května 2023    −    náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali přijímací zkoušky v řádném termínu a uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na druhém místě;
18. května 2023    −    dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 10:00 do 12:00 hodin seznámit se na studijním oddělení v budově v Podskalské ulici s podklady pro vydání písemného rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu uchazeče konajícího zkoušky v náhradním termínu;
součástí podkladů v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
19. května 2023    −    ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a Navrátilově ulici a na těchto stránkách bude pod registračními čísly zveřejněno pořadí uchazečů konajících zkoušky v náhradním termínu doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru;
od 10:00 do 12:00 hodin možnost na studijním oddělení v budově v Podskalské vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu uchazečů konajících zkoušky v náhradním termínu a současně odevzdat zápisový lístek; rozhodnutí mohou vyzvednout zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů;
po 13. hodině rozeslání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu uchazečů konajících zkoušky v náhradním termínu;
zápisový lístek je nutné dodat nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 2. června 2023) od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na webových stránkách školy a ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a Navrátilově ulici;
neodevzdáním zápisového lístku do tohoto termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka na naší škole.

Poznámka 1:
Uchazeči o studium dálkové formy vzdělávání, kteří již mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nemusí podávat přihlášku do 1. ročníku, ale mohou po doložení dokladů o dosaženém vzdělání podat žádost o přijetí do vyššího ročníku (2. nebo 3. ročníku) za předpokladu, že v těchto ročnících jsou volná místa a že vykonají úspěšně rozdílové zkoušky z předmětů, které dosud neabsolvovali (tzn. nemusí konat přijímací zkoušky do 1. ročníku). Přijatí uchazeči, kteří již mají maturitní zkoušku, budou následně na základě písemné žádosti uvolněni z výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a nekonají na závěr studia společnou část maturitní zkoušky. Maturitní zkoušku skládají pouze z předmětů v profilové části (Technologie, Analytická chemie a Biologie a mikrobiologie). Bližší informace budou podávány na studijním oddělení.

V případě plných kapacit ve vyšších ročnících musí zájemci s již úspěšně složenou maturitní zkouškou podat přihlášku do 1. ročníku a stejně jako zájemci bez maturitní zkoušky musí v prvním kole absolvovat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. V případě dalších kol přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Poznámka 2:
Uchazeči, kteří dodají s přihláškou také doporučení ŠPZ, budou mít v závislosti na odborném doporučení upraveny podmínky přijímacích zkoušek. Pro podpůrná opatření 1. stupně se podmínky přijímacího řízení neupravují. V případě, že uchazeč má nárok využít u přijímacích zkoušek PC, kompenzační pomůcku v majetku školy nebo podporující osobu, musí mít škola min. 10 dní před konáním přijímacích zkoušek informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Písemný formulář k informovanému souhlasu zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče obdrží společně s pozvánkou a po jeho vyplnění a podepsání jej předá na studijním oddělení školy do 31. března 2023.

Poznámka 3:
Cizinci, kteří se hlásí na střední školu ze školy mimo území ČR, dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přijímací zkoušku z českého jazyka na základě žádosti nekonají. Znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání škola ověří rozhovorem. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověřuje tím, že zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce ve vztahu k oboru. Ověření rozhovorem znalosti českého jazyka proběhne před komisí takto:

  • uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy (zkoušejícím) rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše cca. 15 minut. Součástí rozhovoru může být napsání několika slov, diskuze nad textem, hovor o obrázku. Rozhovoru jsou přítomni přísedící a předseda komise, kteří spolu se zkoušejícím provádějí hodnocení.

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko ke schopnosti studovat daný obor vzdělání:

  • v případě souhlasného stanoviska se vytvoří redukované pořadí uchazečů (stanovuje se pořadí všech uchazečů v souladu s kritérii přijímacího řízení včetně známek na vysvědčení ze ZŠ, ale bez výsledku z jednotného testu z ČJL);
  • v případě nesouhlasného stanoviska se v odůvodnění rozhodnutí o nepřijetí uvede, že např. účastník řízení si požádal o prominutí zkoušky z českého jazyka, kdy stanovisko komise ke schopnosti účastníka studovat daný obor vzdělání bylo nesouhlasné, ve smyslu § 60b odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění. Účastník nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nemohl být přijat.

 

O konání dalších kol přijímacího řízení v obou formách vzdělávání bude rozhodnuto podle výsledků prvního kola.

zpět na otevírané obory