Nahoru

3. kolo přijímacího řízení na střední školu

Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 budou žáci a uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí, přijímáni do níže uvedených studijních oborů. Pro podávání přihlášek platí závazný harmonogram.

Formulář přihlášky ke studiu lze "stáhnout" na stránkách školy - viz sekce 'Pro studenty' ==> 'ke stažení'.

 
Název RVP
Kód oboru      Název oboru - školního vzdělávacího programu počet žáků povolený
zřizovatelem školy
 
Forma vzdělávání - dálková - pětileté studium s maturitní zkouškou
 
RVP: Technologie potravin     46 celkem
29-41-M/01      ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků
 

V případě uchazeče se specifickými poruchami učení je nutné, aby společně s přihláškou podal zprávu z pedagogicko−psychologické poradny (s platnou diagnózou poruchy učení).

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Za studium na SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování výuky anglického nebo německého jazyka na základní škole v 8. i 9. třídě, aby uchazeči mohli pokračovat ve výuce tohoto jazyka, která je ukončena maturitní zkouškou.

Na přihlášce musí být uvedeno rodné číslo uchazeče a název ŠVP. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Uchazeči o dálkovou formu vzdělávání musí k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, k přihlášce přiloží také ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, k přihlášce kromě dokladů uvedených výše (lékařský posudek, ověřené kopie příslušných vysvědčení) dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce). Uchazeč, jehož přihláška nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek, příp. kopie potřebných vysvědčení), nebude přijat!!!

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně – s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášku elektronickou poštou ani faxem.

Uchazeči o studium odevzdají přihlášky na střední školu v termínu dle harmonogramu. Po uplynutí termínu pro přijímání přihlášek škola zašle zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům informaci o obdržení přihlášky, kód uchazeče a pokyny pro další postup.

Telefonické informace nebudou podávány!

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy v Podskalské ulici a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 
HARMONOGRAM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 
do 18. srpna 2021  −  odevzdání přihlášky na střední školu (závazné i pro uchazeče, kteří povinnou školní docházku již splnili), k tomuto datu MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠKA DORUČENA DO ŠKOLY; na přihlášce musí být uveden ŠVP, který chce uchazeč studovat;
19. srpna 2021  −  11:00−12:00 – možnost dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a doplňků, seznámit se na studijním oddělení v přízemí budovy v Podskalské ulici s podklady pro vydání rozhodnutí;
součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
20. srpna 2021  −  zveřejnění v budovách školy a na těchto stránkách pořadí registračních čísel uchazečů doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru;

Poznámka:
Cizinci, kteří se hlásí na střední školu ze školy mimo území ČR, musí prokázat znalost českého jazyka − škola ověří rozhovorem. Nezbytným předpokladem přijetí cizince je, že při ústním rozhovoru prokáže znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání.