Nahoru

Podmínky přijímacího řízení a studia na VOŠ

Ke studiu na VOŠ se do všech studijních oborů přijímají uchazeči, jejichž předchozí studium bylo úspěšně zakončeno maturitní zkouškou.

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek!!!

Přijímací řízení není zpoplatněno.

Přihlášku je třeba podat na našem formuláři, který lze "stáhnout" na našich webových stránkách v sekci 'Pro uchazeče' ==> 'ke stažení' a který je přizpůsoben požadavkům přijímacího řízení.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč. Přihláška, která nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek a kopie potřebných vysvědčení), bude z přijímacího řízení bez dalšího vyřazena!!!

Na přihlášce musí být uvedeno rodné číslo uchazeče. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Uchazeči o denní formu studia musí uvést cizí jazyk, ze kterého budou na konci studia konat absolutorium − AJ nebo NJ (viz informace o studiu).

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně − s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášky elektronickou poštou ani faxem.

Na přihlášce uchazeč vyplní prospěch za celou dobu studia. Uchazeči, kteří:

  • vykonají maturitní zkoušku v tomto školním roce, si nechají prospěch na přihlášce potvrdit svou střední školou. Po úspěšném složení maturitní zkoušky dodají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy,
  • maturovali v předchozích letech, k přihlášce s vyplněným prospěchem přiloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy,
  • úspěšně ukončili studium na jiné vyšší odborné škole nebo na vysoké škole k přihlášce s vyplněným prospěchem přiloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.
     

Přijímání uchazečů, kteří nejsou občany České republiky, se řídí ustanoveními § 20, 108 a 108a Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí vypočteného dle následujícího vzorce a do výše kapacity jednotlivých otevíraných oborů.

O přijetí na školu rozhoduje na základě uvedených kritérií ředitel školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly uchazečů ve stanoveném termínu ve veřejně přístupných prostorách budovy školy v Podskalské ulici a na těchto stránkách.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání dle správního řádu.

Za studium na VOŠ se platí školné dané vyhláškou č. 10/2005 Sb. Za celý školní rok činí pro obor:

Účetnictví a finance 3 000,-- Kč
Personální řízení 3 000,-- Kč

Školné je splatné ve dvou stejných splátkách, vždy do 15. 10. a do 15. 2. aktuálního školního roku s výjimkou platby za zimní období prvního ročníku, která musí být uhrazena do 15 dnů od přijetí uchazeče.

Pokud žadatel podá přihlášku, bude přijat a zaplatí školné, ale nezahájí studium (ke studiu nenastoupí nebo obor nebude otevřen) a bude chtít vrátit školné, musí nejpozději do 31. 10. daného roku podat žádost o vrácení školného, jinak se školné nevrací. Žádost musí být podána buď v listinné podobě s originálem podpisu, nebo prostřednictvím vlastní datové schránky.
 

O případném doplnění či změně podmínek přijímacího řízení (např. v důsledku legislativních změn) budou uchazeči informováni v sekci Bleskové zprávy ==> aktuality na našich webových stránkách a na dnech otevřených dveří.

 
Zásady sestavení pořadí v přijímacím řízení:
 
 
1)
 
Na základě studijních výsledků ve střední škole bude vypočten koeficient X, podle nějž bude sestaveno pořadí uchazečů.
 
2) Koeficient se vypočítá podle vzorce
  X =  2A + B + C  * 100
  4
  kde:  
  A = průměrný prospěch z povinných předmětů maturitní zkoušky,
  B = průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního ročníku ve střední škole,
  C = známka z 1. cizího jazyka na vysvědčení ve 2. pololetí posledního ročníku ve střední škole.
 
3)
 
V případě rovnosti koeficientu rozhodne o pořadí veličina A, jejíž nižší hodnota posouvá uchazeče před ostatní se stejným koeficientem.
 
Pokud ani pak nebude pořadí uchazečů jednoznačné, rozhodne o pořadí veličina B, jejíž nižší hodnota posouvá uchazeče před ostatní se stejným koeficientem.