Nahoru

Vyšší odborná škola ekonomických studií

Naše Vyšší odborná škola ekonomických studií má v oblasti vzdělávání dlouholetou tradici, která se datuje již od 1. 9. 1996, neboť je přímou pokračovatelkou Vyšší odborné školy a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání se sídlem ve Vinohradské ulici v Praze 2, od října 1998 pak již na nynější adrese v Podskalské ulici. Studijní obory realizujeme v denní i dálkové formě s výjimkou oboru Potravinářská technologie a biotechnologie, který probíhá pouze v denní formě studia.

Ke studiu na VOŠ se přijímají uchazeči, jejichž předchozí studium bylo zakončeno maturitní zkouškou a kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Obory Účetnictví a finance, Veřejná správa a Personální řízení je možné studovat v denní nebo dálkové formě, obor Potravinářská technologie a biotechnologie pouze ve formě denní.

Školní rok se dělí na dvě období − zimní a letní. Obě období každého školního roku jsou rozdělena na dobu teoretické výuky, praktické výuky (řízené odborné praxe) a období zkouškové. Klasifikace je podobná klasifikaci na vysokých školách.

Ve všech oborech se povinně studují dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je jazyk, ze kterého student na závěr studia koná absolutorium.

Výuka všech oborů VOŠ probíhá v moderně vybavených učebnách s využitím výpočetní a audiovizuální techniky. K dispozici jsou počítačové učebny, velké posluchárny i malé jazykové učebny. Pro studijní potřeby studentů má škola knihovnu a studovnu, kde mají studenti k dispozici počítače s připojením na internet. Stravování studentů denního i dálkového studia je zajištěno ve školní jídelně. Pro studenty denního studia může škola v omezené míře zprostředkovat kontakt na ubytovací zařízení v partnerských domovech mládeže v přijatelných cenových relacích.

Vztah mezi studenty a učiteli je založen na vzájemném partnerství, které znamená respektování názorů, postojů a individuálních potřeb studentů, ovšem při zachování vysokých nároků na jejich znalosti a dovednosti.

Praktická výuka probíhá v partnerských organizacích. Odbornou praxi si student zajišťuje dle studovaného oboru a dle svých možností sám. V případě, že není schopen si odbornou praxi zajistit, pomáhá mu při zajištění odborné praxe škola. Odborná praxe může být organizována i během letních prázdnin.

Absolventi VOŠ zastávají především pozice středního managementu v mnoha firmách, řada z nich úspěšně pokračuje ve studiu na VŠ.

Studium na VOŠ se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Úspěšným absolventům škola vydává také Europass – dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce.

Označení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.").