Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií
Vyšší odborná škola ekonomických studií a
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
P r a h a   2 ,   P o d s k a l s k á   1 0
 

Vítejte na oficiálních stránkách naší školy.
 
Dne 1. 9. 2014 jsme otevřeli novou VETERINÁRNÍ KLINIKU v budově školy v Navrátilově ulici 15.
 
 
  * kontakty        * z historie školy        * ze života školy        * vybavení školy  
 
 
Ředitel VOŠES A SPŠPT vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠES.    
 
V Y Š Š Í   O D B O R N Á   Š K O L A
   
 
* ÚČETNICTVÍ A FINANCE
 
 
* PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
 
 
* VEŘEJNÁ SPRÁVA
 
 
* POTRAVINÁŘSKÁ TECHNOLOGIE
   A BIOTECHNOLOGIE
 
 
 VOŠES je také na Facebooku
    
S T Ř E D N Í   P R Ů M Y S L O V Á   Š K O L A
   
* RVP: ANALÝZA POTRAVIN
    - analýza potravin
* RVP: TECHNOLOGIE POTRAVIN
    - technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
    - zpracování mouky, technologie pekař. a cukr. výrobků
    - zpracování tuků, výroba kosmetiky a drogistického zboží
    - technologie zpracování masa a masných výrobků
* RVP: EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
    - ekologie a ochrana životního prostředí
* RVP: PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM
    - přírodovědné lyceum
* RVP: VETERINÁŘSTVÍ
    - veterinářství
 
 SPŠPT je také na Facebooku
 P r o   z á j e m c e   p o ř á d á m e 
  K U R Z     M O D E R N Í     Č Í N Š T I N Y  
Č T Ě T E   Z D E
 
P R O     Z Á K L A D N Í     Š K O L Y     N A B Í Z Í M E
  E X K U R Z E     a     P R O J E K T O V É     D N Y !  
Č T Ě T E   Z D E
copyright © jk 2006 - 2015
 
Máte-li připomínky k těmto stránkám,
kontaktujte webmastera: e-mail na webmastera
Pro dotazy k činnosti školy nebo ke studiu
ve škole využijte kontakty na společných stránkách.
Poslední aktualizace dne 6. 1. 2015
 
mapa stránek
mapa stránek

VOŠES A SPŠPT
Podskalská 10
Praha 2
PSČ 128 46
Zřizovatelem naší školy je hl. m. Praha