» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

V návaznosti na novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky č 177/2009 Sb., které byly publikovány ve sbírce zákonů dne 9. listopadu 2012, se maturitní zkoušky budou ve Vyšší odborné škole ekonomických studií a Střední průmyslové škole potravinářských technologií skládat ze dvou částí:

 1. SPOLEČNÁ ČÁST:
  • společnou část tvoří:
   • povinná zkouška z českého jazyka a literatury,
   • volitelná zkouška (cizí jazyk nebo matematika),
     
 2. PROFILOVÁ ČÁST:
  • skládá se ze dvou nebo ze tří povinných zkoušek z odborných předmětů uvedených v učebním plánu,
  • žák může skládat až dvě nepovinné zkoušky z předmětů uvedených v učebním plánu.
    

Všechny maturitní předměty SPOLEČNÉ ČÁSTI mají pouze jednu úroveň − náročnost zadání odpovídá katalogům požadavků daného předmětu pro základní úroveň.

V případě, že žák neuspěl v některých dílčích částech společné části maturitní zkoušky, opravuje v dalším termínu pouze tyto části, hodnocení úspěšných částí zůstává.

K povinné zkoušce z českého jazyka a literatury je vydán tento Školní seznam literárních děl.
Šablona pro vytvoření vlastního seznamu literatury zde ke stažení.

Pro třetí část pracovního listu při ústní maturitní zkoušce z cizího jazyka jsou vydány tematické okruhy:
 
pro anglický jazyk
 
         pro studijní obory RVP: Analýza potravin, RVP: Technologie potravin a RVP: Ekologie a životní prostředí,
 
         pro studijní obor RVP: Přírodovědné lyceum,
 
         pro studijní obor RVP: Veterinářství,
 
pro německý jazyk
 
         pro studijní obor RVP: Přírodovědné lyceum.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek PROFILOVÉ ČÁSTI včetně formy, témat a termínů pro jednotlivé studijní obory určuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může konat formou:
        a) písemné zkoušky,
        b) praktické zkoušky,
        c) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
        d) vypracováním maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,
        e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d).

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Ve školním roce 2018/2019 jsou na naší škole stanoveny odborné předměty pro profilovou část maturitních zkoušek pro studijní obory:
 
         RVP: Analýza potravin; ŠVP: Analýza potravin,
 
         RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů,
 
         RVP: Technologie potravin; ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků,
 
         RVP: Technologie potravin; ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků,
 
         RVP: Ekologie a životní prostředí; ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí,
 
         RVP: Přírodovědné lyceum; ŠVP: Přírodovědné lyceum,
 
         RVP: Veterinářství; ŠVP: Veterinářství.