Nahoru

Podmínky přijímacího řízení na SPŠ a SOŠ
– změny na základě zákona č. 135/2020 Sb ze dne 25. března 2020

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven ministerstvem.

Termín přijímací zkoušky (MAT, ČJL) 8. 6. 2020
Náhradní termín přijímací zkoušky 23. 6. 2020

 
Každý uchazeč přijímacích zkoušek musí při příchodu do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož vzor lze stáhnout z našich webových stránek.
 
P O Z O R −  vyjádření MŠMT:
v případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení. O této skutečnosti by uchazeči měli být informování v pozvánce k přijímací zkoušce.
 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. V případě náhradního termínu ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.

V návaznosti na ministerstvem stanovené termíny jednotné přijímací zkoušky byl upraven hamonogram přijímacího řízení na Střední průmyslovou školu potravinářských technologií a Střední odbornou školu přírodovědnou a veterinární.

 
Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na SPŠ a SOŠ!