Nahoru

Podmínky přijímacího řízení na střední školu

Ke studiu na G, SPŠ a SOŠ se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili (nebo v daném školním roce ukončí) povinnou školní docházku v 9. ročníku nebo odpovídajícím stupni víceletého gymnázia a jsou zdravotně způsobilí ke studiu. Zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu (týká se všech oborů studia – denní i dálkové formy – s výjimkou gymnázia).

V prvním kole přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury a z matematiky.

V případě uchazeče se specifickými poruchami učení je nutné, aby společně s přihláškou podal zprávu z pedagogicko−psychologické poradny (s platnou diagnózou poruchy učení do data konání přijímacích zkoušek), kde budou doporučeny úpravy k přijímací zkoušce.

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Za studium na G, SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování výuky anglického nebo německého jazyka na základní škole v 8. i 9. třídě, aby uchazeči mohli pokračovat ve výuce tohoto jazyka, která je ukončena maturitní zkouškou.

Na přihlášce je nutno uvést rodné číslo uchazeče a případnou osobní datovou schránku zákonného zástupce. Dále je nutno uvést název ŠVP, který chce uchazeč studovat. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu (s výjimkou gymnázia).

Uchazeči o denní formu vzdělávání musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky a dále

  • buď musí mít známky potvrzené školou, kde uchazeč povinnou školní docházku absolvuje,
  • nebo musí přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení, pokud školní docházku již ukončil.

Uchazeči o dálkovou formu vzdělávání musí k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, k přihlášce přiloží také ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, k přihlášce kromě dokladů uvedených výše – lékařský posudek (s výjimkou gymnázia), ověřené kopie příslušných vysvědčení – dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce). Uchazeč, jehož přihláška nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti – lékařský posudek (s výjimkou gymnázia), příp. kopie potřebných vysvědčení, nebude přijat!!!

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně – s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášku elektronickou poštou ani faxem.

Žáci budou přijímáni podle pořadí vypočteného dle níže uvedených kritérií a do výše kapacity jednotlivých otevíraných oborů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly uchazečů v termínu stanoveném vyhláškou ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské ulici a v Navrátilově ulici a na těchto stránkách.

 
ZÁSADY SESTAVENÍ POŘADÍ
 
  v PRVNÍM KOLE přijímacího řízení pro obě formy studia
 
  do studijních oborů Technologie potravin, Analýza potravin, Ekologie a životní prostředí, Přírodovědné lyceum a Veterinářství
 
1)  Na základě hodnocení žáků na konci školního roku v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia a na základě získaného procenta úspěšnosti při přijímací zkoušce z českého jazyka a z matematiky bude žákům a uchazečům vypočten koeficient C, podle nějž bude sestaveno pořadí žáků a uchazečů (nejmenší počet bodů mají uchazeči s nejlepšími výsledky). Nejnižší možná hodnota je 0 bodů, nejvyšší je 8000 bodů.
2)  Výpočet koeficientu C:
  C =  M8 + M9 + F8 + F9 + Ch8 + Ch9 + Př8 + Př9 + Prů8 + Prů9  × 1000 − 1000 + 25 × (100 − A) + 25 × (100 − B)
  10
  kde:    
  M8 = hodnocení z matematiky na konci 8. třídy *),
  M9 = hodnocení z matematiky v pololetí 9. třídy,
  F8 = hodnocení z fyziky na konci 8. třídy *),
  F9 = hodnocení z fyziky v pololetí 9. třídy,
  Ch8 = hodnocení z chemie na konci 8. třídy *),
  Ch9 = hodnocení z chemie v pololetí 9. třídy,
  8 = hodnocení z přírodopisu na konci 8. třídy *),
  9 = hodnocení z přírodopisu v pololetí 9. třídy,
  Prů8 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů na konci 8. třídy *),
  Prů9 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů v pololetí 9. třídy,
  A = % úspěšnosti při přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury,
  B = % úspěšnosti při přijímací zkoušce z matematiky.
3)  V případě rovnosti koeficientu C rozhodne o pořadí známka z přírodopisu v 9. ročníku, při další shodnosti pak známka z přírodopisu v 8. ročníku.
 
 
  do studijního oboru Gymnázium
 
1)  Na základě hodnocení žáků na konci školního roku v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia a na základě získaného procenta úspěšnosti při přijímací zkoušce z českého jazyka a z matematiky bude žákům a uchazečům vypočten koeficient C, podle nějž bude sestaveno pořadí žáků a uchazečů (nejmenší počet bodů mají uchazeči s nejlepšími výsledky). Nejnižší možná hodnota je 0 bodů, nejvyšší je 8000 bodů.
2)  Výpočet koeficientu C:
  C =  M8 + M9 + Prů8 + Prů9  × 1000 − 1000 + 25 × (100 − A) + 25 × (100 − B)
  4
  kde:    
  M8 = hodnocení z matematiky na konci 8. třídy *),
  M9 = hodnocení z matematiky v pololetí 9. třídy,
  Prů8 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů na konci 8. třídy *),
  Prů9 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů v pololetí 9. třídy,
  A = % úspěšnosti při přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury,
  B = % úspěšnosti při přijímací zkoušce z matematiky.
3)  V případě rovnosti koeficientu C rozhodne o pořadí známka z matematiky v 9. ročníku, při další shodnosti pak známka z matematiky v 8. ročníku.
 
  ve DRUHÉM A DALŠÍCH KOLECH přijímacího řízení pro obě formy studia
 
  do studijních oborů Technologie potravin, Analýza potravin, Ekologie a životní prostředí, Přírodovědné lyceum a Veterinářství
(platí pro obory, které jsou pro dané kolo vyhlášeny)
 
1)  Na základě hodnocení žáků na konci školního roku v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia bude žákům a uchazečům vypočten koeficient C, podle nějž bude sestaveno pořadí žáků a uchazečů (nejmenší počet bodů mají uchazeči s nejlepšími výsledky). Nejnižší možná hodnota je 0 bodů, nejvyšší je 3000 bodů.
2)  Výpočet koeficientu C:
  C =  M8 + M9 + F8 + F9 + Ch8 + Ch9 + Př8 + Př9 + Prů8 + Prů9  × 1000 − 1000
  10
  kde:    
  M8 = hodnocení z matematiky na konci 8. třídy *),
  M9 = hodnocení z matematiky v pololetí 9. třídy,
  F8 = hodnocení z fyziky na konci 8. třídy *),
  F9 = hodnocení z fyziky v pololetí 9. třídy,
  Ch8 = hodnocení z chemie na konci 8. třídy *),
  Ch9 = hodnocení z chemie v pololetí 9. třídy,
  8 = hodnocení z přírodopisu na konci 8. třídy *),
  9 = hodnocení z přírodopisu v pololetí 9. třídy,
  Prů8 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů na konci 8. třídy *),
  Prů9 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů v pololetí 9. třídy,
3)  V případě rovnosti koeficientu C rozhodne o pořadí:
  a) nejprve % úspěšnosti lepšího výsledku z matematiky při přijímací zkoušce v 1. kole přijímacího řízení v aktuálním školním roce,
  b) v případě shody i v bodě a) rozhodne % úspěšnosti lepšího výsledku z českého jazyka při přijímací zkoušce v 1. kole přijímacího řízení v aktuálním školním roce.
 
 
  do studijního oboru Gymnázium
(platí, pokud je obor pro dané kolo vyhlášen)
 
1)  Na základě hodnocení žáků na konci školního roku v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia bude žákům a uchazečům vypočten koeficient C, podle nějž bude sestaveno pořadí žáků a uchazečů (nejmenší počet bodů mají uchazeči s nejlepšími výsledky). Nejnižší možná hodnota je 0 bodů, nejvyšší je 3000 bodů.
2)  Výpočet koeficientu C:
  C =  M8 + M9 + Prů8 + Prů9  × 1000 − 1000
  4
  kde:    
  M8 = hodnocení z matematiky na konci 8. třídy *),
  M9 = hodnocení z matematiky v pololetí 9. třídy,
  Prů8 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů na konci 8. třídy *),
  Prů9 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů v pololetí 9. třídy,
3)  V případě rovnosti koeficientu C rozhodne o pořadí:
  a) nejprve % úspěšnosti lepšího výsledku z matematiky při přijímací zkoušce v 1. kole přijímacího řízení v aktuálním školním roce,
  b) v případě shody i v bodě a) rozhodne % úspěšnosti lepšího výsledku z českého jazyka při přijímací zkoušce v 1. kole přijímacího řízení v aktuálním školním roce.
 
 
 
*)  Pokud pro výpočet koeficientu se budou uvádět známky ze školního roku 2019/2020 (dle pokynu MŠMT známky za 2. pololetí nesmí být použity), budou se do vzorce započítávat známky za 1. pololetí 8. ročníku uvedeného školního roku.