Nahoru

Podmínky přijímacího řízení na střední školu

Ke studiu na G, SPŠ a SOŠ se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili (nebo nejpozději ve školním roce 2024/2025 ukončí) povinnou školní docházku v 9. ročníku nebo odpovídajícím stupni víceletého gymnázia a jsou zdravotně způsobilí ke studiu. Zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařem (týká se všech oborů studia – denní i dálkové formy – s výjimkou oborů Přírodovědné lyceum, Gymnázium a Ekologie a životní prostředí). U jména uchazeče je na přihlášku nutno zadat rodné číslo uchazeče a je−li zřízena, tak také osobní datovou schránku zákonného zástupce.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihlášku může uchazeč střední škole podat jedním z těchto způsobů:

 1. prostřednictvím informačního systému CERMAT o přijímacím řízení na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci:
  1. zletilého uchazeče,
  2. zákonného zástupce nezletilého uchazeče, nebo
  3. osoby (specifikované příslušnou vyhláškou),
 2. v podobě výpisu získaného z informačního systému CERMAT o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
 3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (ředitel školy zajistí do 5, resp. 7 dnů přenesení informací do systému)..

Ve 2. kole přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky byly realizovány formou jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky a dle platné legislativy budou výsledky JPZ zohledněny pro druhé kolo přijímacího řízení. JPZ organizuje Cermat. Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku k maturitnímu oboru. Školní přijímací zkouška ani talentová zkouška na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská se nekoná.

Výsledek přijímací zkoušky bude v případě podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení přenesen do kritérií 2. kola.

Pro přijetí do 1. ročníku dálkové formy studia platí stejná kritéria, termíny a organizační pokyny jako pro uchazeče v denní formě vzdělávání. Výjimka je pouze u vysvědčení ze základní školy, kdy předkládají vysvědčení za poslední dva absolvované ročníky ZŠ.

Za studium na G, SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování výuky anglického nebo německého jazyka na základní škole v 8. i 9. třídě, aby uchazeči mohli pokračovat ve výuce tohoto jazyka, která je ukončena maturitní zkouškou.

Přihláška musí splňovat tyto náležitosti:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo−li přiděleno, datum narození, místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu,
  je−li zřízena, tak také osobní datová schránka zákonného zástupce,
 2. pořadí oborů středního vzdělání (včetně zaměření, je−li třeba rozlišení),
 3. doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání, (žáci plnící povinnou školní docházku dodají dodatečně),
 4. doklad o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do dálkového studia,
 5. doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do dálkového studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
 6. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor středního vzdělání − v případě VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská nezbytné v oborech Technologie potravin, Analýza potravin, Veterinářství,
 7. v případě uchazeče se specifickými poruchami učení je nutné, aby společně s přihláškou podal doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání, jde−li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, (s platnou diagnózou poruchy učení do data konání přijímacích zkoušek), kde budou doporučeny úpravy k přijímací zkoušce,
 8. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
 9. žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí, pokud uchazeč o toto prominutí žádá (týká se cizinců).

Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení vyhlášených ředitelem školy − v případě VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská výpis výsledků vzdělávání na ZŠ, pokud možno s QR kódem, potvrzený příslušnou ZŠ obsahující minimálně prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, k přihlášce kromě dokladů uvedených výše – lékařský posudek (s výjimkou oborů Přírodovědné lyceum, Gymnázium a Ekologie a životní prostředí), ověřené kopie příslušných vysvědčení – dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Překlad dokladu vyhotoveného v cizím jazyce nemusí být úředně ověřený. Ředitel školy může účastníka řízení v případě pochybností o správnosti překladu vyzvat k předložení úředně ověřeného překladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost doložená přeloženým dokladem považuje za neprokázanou.

Uchazeč, který podává pro druhé kolo přijímacího řízení přihlášku do více oborů středního vzdělání, uvede na všech přihláškách obory středního vzdělání v tomtéž pořadí. Uchazeč u každého oboru středního vzdělání uvede:

 1. název školy,
 2. obor středního vzdělání,
 3. formu vzdělávání (denní, dálková),
 4. zaměření školního vzdělávacího programu, pokud je v dané škole více školních vzdělávacích programů stejného oboru vzdělání.

Pokud se uchazeč (cizinec) nedostaví k pohovoru, je povinen se omluvit a do 3 dnů doložit doklad o důvodech nepřítomnosti (nemoc, úřední jednání …) řediteli školy, kde má probíhat pohovor. Ředitel školy přenese omluvu do informačního systému.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí podáním doručeným řediteli školy, do jejíhož oboru středního vzdělání byl uchazeč přijat. Aby mohl uchazeč podat přihlášku v dalším kole, musí se vzdát práva na přijetí podáním doručeným nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do oboru středního vzdělání, kam se bude hlásit.

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě potřeby výsledků z tohoto období, bude do kritérií započítáno hodnocení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Výsledky přijímacího řízení budou pod registračními čísly zveřejněny v termínu stanoveném vyhláškou ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a v Navrátilově ulici a na webových stránkách školy. Na veřejně přístupném místě ve škole se seznam podle § 60j odst. 5 školského zákona zveřejňuje alespoň po dobu 15 dnů, v informačním systému alespoň po dobu do 20. února následujícího kalendářního roku. V případě, že uchazeč podává přihlášku způsobem podle § 60a odst. 3 písm. b) nebo c) školského zákona, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči ředitel školy uvedené v přihlášce v prvním pořadí.

Žáci budou přijímáni podle pořadí vypočteného dle níže uvedených kritérií a do výše kapacity jednotlivých otevíraných oborů.

 
ZÁSADY SESTAVENÍ POŘADÍ
 
  v PRVNÍM KOLE přijímacího řízení pro obě formy studia
 
  do studijních oborů Technologie potravin, Analýza potravin, Ekologie a životní prostředí, Přírodovědné lyceum a Veterinářství
 
1)  Na základě hodnocení žáků na konci školního roku v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia a na základě získaného procenta úspěšnosti při přijímací zkoušce z českého jazyka a z matematiky bude žákům a uchazečům vypočten koeficient C, podle nějž bude sestaveno pořadí žáků a uchazečů (nejmenší počet bodů mají uchazeči s nejlepšími výsledky). Nejnižší možná hodnota je 0 bodů, nejvyšší je 8000 bodů.
2)  Výpočet koeficientu C:
  C =  M8 + M9 + F8 + F9 + Ch8 + Ch9 + Př8 + Př9 + Prů8 + Prů9  × 1000 − 1000 + 25 × (100 − A) + 25 × (100 − B)
  10
  kde:    
  M8 = hodnocení z matematiky na konci 8. třídy *),
  M9 = hodnocení z matematiky v pololetí 9. třídy,
  F8 = hodnocení z fyziky na konci 8. třídy *),
  F9 = hodnocení z fyziky v pololetí 9. třídy,
  Ch8 = hodnocení z chemie na konci 8. třídy *),
  Ch9 = hodnocení z chemie v pololetí 9. třídy,
  8 = hodnocení z přírodopisu na konci 8. třídy *),
  9 = hodnocení z přírodopisu v pololetí 9. třídy,
  Prů8 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů na konci 8. třídy *),
  Prů9 = průměr ze všech hodnocení z povinných předmětů v pololetí 9. třídy,
  A = % úspěšnosti při přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury,
  B = % úspěšnosti při přijímací zkoušce z matematiky.
3)  V případě rovnosti koeficientu C rozhodne o pořadí výsledek u JPZ v pořadí matematika, český jazyk. Pokud nastane shoda i zde, bude o pořadí rozhodovat známka z matematiky v 9. ročníku, při další shodnosti pak známka z matematiky v 8. ročníku. V případě další shody se postupuje shodně v pořadí předmětů: chemie, přírodopis, fyzika a celkový průměr. Jestliže i ve výše uvedených kritériích bude shoda, postupuje se dle úspěšnosti výsledků JPZ v pořadí: matematika − otevřené úlohy (úspěšnost ou), matematika − číselné operace (komplex a), matematika − závislosti, vztahy a třídění informací (komplex b), matematika − geometrie (komplex c), matematika − nestandardní úlohy (komplex d), v případě další shody český jazyk − úspěšnost otevřených úloh, komplex a (pravopis), komplex b (syntaxe), komplex c (porozumění textu) a komplex d (literární, komunikační a slohová výchova) (dle specifikace výsledků CERMAT).
 
 
*)  Pokud pro výpočet koeficientu se budou uvádět známky ze školního roku 2019/2020 (dle pokynu MŠMT známky za 2. pololetí nesmí být použity), budou se do vzorce započítávat známky za 1. pololetí 8. ročníku uvedeného školního roku.