Nahoru

Obory dálkového studia G, SPŠ a SOŠ

Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů:

Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků:

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

Charakteristika oboru Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

Dálková forma studia je vhodná pro zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci, případně si svoji kvalifikaci rozšířit, nebo se rekvalifikovat. Uchazečům o tento druh studia uznáváme předchozí studium a podle zaměření a druhu předchozího studia je případně přijímáme do vyšších ročníků.

Absolventi nacházejí uplatnění především v pivovarech a ve sladovnách. Ukončením školy získávají žáci kvalifikaci pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické laboratoře) a v ekonomických útvarech.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko-technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

O absolventy oboru mají zájem i v laboratořích nemocnic a výzkumných ústavů provádějících chemické, biologické, biotechnologické a mikrobiologické rozbory nebo zabývajících se ochranou životního prostředí, ekologií, vodohospodářstvím ap. Absolventi dále pracují v laboratořích inspekcí jakosti, potravinářských závodů, zemědělského zásobování. Zaměstnání nacházejí i ve společnostech zabývajících se výrobou a prodejem sanitačních prostředků, hygienou a též v závodech, ve kterých jsou základem výroby kvasné procesy (výroba krmiv, antibiotik, enzymů, organických kyselin aj.). Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po vstupu ČR do EU.

Praktická výuka v tomto oboru se koná v laboratořích školy a ve školním minipivovaru. V laboratořích žáci provádějí chemickou i mikrobiologickou kontrolu vstupních surovin, meziproduktů i finálního výrobku.

Obor se vyučuje v denní i v dálkové formě studia.

Profil absolventa oboru Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

Absolvent oboru:

 • má základní teoretické znalosti o technologických postupech všech základních potravinářských výrob a je schopen pracovat podle daného výrobního postupu,
 • má schopnost kvalifikovaně vykonávat praktické činnosti související s potravinářskou výrobou,
 • aktivně ovládá potravinářskou terminologii,
 • má ucelené znalosti o potravinářských surovinách a pomocných látkách,
 • zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice,
 • umí provádět základní analytické, biologické a mikrobiologické rozbory, umí je vyhodnotit a vyvodit z nich příslušná provozní opatření,
 • má podrobné znalosti o chemickém složení, skladování, úpravě a použití surovin pro sladařský, pivovarnický, vinařský, lihovarnický a drožďárenský průmysl,
 • zná technologické postupy při výrobě sladů, piva, vína, lihovin a droždí,
 • zná podmínky skladování a doby trvanlivosti piva, vína, lihovin a droždí,
 • umí provádět kontrolu jakosti výrobků kvasného průmyslu,
 • je seznámen se zákonem o víně a o lihu.

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

Charakteristika oboru Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

Dálková forma studia je vhodná pro zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci, případně si svoji kvalifikaci rozšířit, nebo se rekvalifikovat. Uchazečům o tento druh studia uznáváme předchozí studium a podle zaměření a druhu předchozího studia je případně přijímáme do vyšších ročníků.

Absolventi nacházejí uplatnění především v pekárnách, cukrárnách a v závodech vyrábějících trvanlivé pečivo. Ukončením školy získávají žáci kvalifikaci pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické laboratoře) a v ekonomických útvarech. Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po vstupu ČR do EU.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko-technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

Tento studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi nacházeli uplatnění jak ve velkoprovozech, tak i v menších závodech.

Praktická výuka v tomto oboru se koná v laboratořích školy a ve školní pekárně. Obor byl na škole zaveden ve spolupráci s pekárnami zásobujícími svými výrobky Prahu, jejichž technologové se podílejí na výuce odborných předmětů a na vedení výuky praxe.

Obor se vyučuje v denní i v dálkové formě studia.

Profil absolventa oboru Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

Absolvent oboru:

 • má základní teoretické znalosti o technologických postupech všech základních potravinářských výrob a je schopen pracovat podle daného výrobního postupu,
 • má schopnost kvalifikovaně vykonávat praktické činnosti související s potravinářskou výrobou,
 • aktivně ovládá potravinářskou terminologii,
 • má ucelené znalosti o potravinářských surovinách a pomocných látkách,
 • zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice,
 • umí provádět základní analytické, biologické a mikrobiologické rozbory, umí je vyhodnotit a vyvodit z nich příslušná provozní opatření,
 • má podrobné znalosti o chemickém složení, skladování, trvanlivosti, použití a významu surovin na výrobu chleba, pekařských a cukrářských výrobků, extrudovaných výrobků a těstovin,
 • zná technologické postupy výroby základních druhů chleba, pekařských výrobků a cukrářského pečiva a těstovin a dovede prokázat i manuální zručnost získanou v dílenských cvičeních a v praxi,
 • zná trvanlivost a způsoby uchovávání pekařských a cukrářských výrobků,
 • dovede provést kontrolu jakosti pekařských a cukrářských výrobků.