Nahoru

Povinně zveřejňované informace o VOŠ, G, SPŠ a SOŠ

1. Název Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární,
Praha 2, Podskalská 10
 
(zkratka názvu: VOŠ, G, SPŠ a SOŠ, Praha 2, Podskalská 10)
 
Právní forma: příspěvková organizace
 
REDIZO: 600004856
IZO VOŠ: 110026063
IZO SŠ: 000638366
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace založená zřizovací listinou schválenou dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Změna zřizovací listiny byla schválena dne 17. 9. 2020 s účinností od 1. 9. 2021.
 
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování.
3. Organizační struktura Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně ve všech věcech.
 
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo:
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Podskalská 365/10
128 46   Praha 2
Odloučené pracoviště:
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Navrátilova 1442/15
110 00   Praha 1
4.2 Úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
Úřadovny pro osobní návštěvu a podatelny
Najít nás Vám pomohou mapky na Googlu.
4.4 Telefonní čísla Hlavní kontakty
4.5 Adresa internetové stránky Oficiální webové stránky www.podskalska.cz
4.6 Adresa podatelny viz 4.2
4.7 Adresa e-podatelny Webový formulář e–podatelny

4.8 Datová schránka ID datové schránky: 665nfrx
4.9 Další telefonní čísla
      Další e-adresy
5. Platby lze poukázat Pro platbu školného, aklimatizačního kurzu, lyžařského kurzu apod.: 2001910005/6000
(vždy je nutno jako variabilní symbol uvést evidenční číslo žáka/studenta)
 
Pro platbu stravného: 2001910013/6000
6. IČ 61385930
7. DIČ CZ61385930
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty, do nichž je umožněno nahlédnout
Zřizovací listina a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku – v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
Školní vzdělávací programy:
  Pro vyšší odbornou školu udělené akreditace:
       63-42-N/01 Personální řízení
       63-43-N/07 Účetnictví a finance
 
Pro střední školu schválené rámcové vzdělávací programy:
       29-41-M/01 Technologie potravin
       29-42-M/01 Analýza potravin
       16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
       78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
       43-41-M/01 Veterinářství
       79-41-K/41 Gymnázium
 
       Pravidla hodnocení MZ
Výroční zpráva o činnosti školy:
  Školní rok 2012/2013
Školní rok 2013/2014
Školní rok 2014/2015
Školní rok 2015/2016
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2017/2018
Školní rok 2018/2019
Školní rok 2019/2020
Školní rok 2020/2021
Školní rok 2021/2022
Školní rok 2022/2023
Rozvrh vyučovacích hodin – na webu školy (viz hlavní menu)
Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
8.1.2 Dokumenty, do nichž je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu
Nahlédnutí je možné pouze po předchozí domluvě s ředitelem školy. Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout (např. z důvodu GDPR)
 
Kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků a studentů
 
Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
 
Doklady o přijímání uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 
Záznamy z pedagogických rad
 
Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích
8.2 Rozpočet Ukazatele pro sestavení rozpočtu
 9. Žádosti o informace
10. Příjem podání a podnětů
Veškerá podání lze učinit v podatelnách školy
(viz výše 4.2 Úřadovny pro osobní návštěvu)
UPOZORNĚNÍ: Opravné prostředky lze podat pouze v listinné podobě,
případně prostřednictvím datové schránky, nikoli e–mailem!

 
Vyřizování žádostí o informace
Vyřizování stížností, oznámení a podnětů
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zřizovací listina
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
Další důležité používané předpisy jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
11.2 Vydané vnitřní předpisy a směrnice Školní řád střední školy
Školní řád vyšší odborné školy
Směrnice ke vstupu do budovy v Podskalské ulici
Směrnice ke vstupu do budovy v Navrátilově ulici
Provozní řád školní jídelny
Řád tělocvičny a fit centra
Provozní řád nafukovací haly
Kompletní soubor vnitřních předpisů a směrnic je v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
11.3 Formuláře Formuláře pro studenty vyšší odborné školy
Formuláře pro uchazeče o studium ve vyšší odborné škole
Formuláře pro žáky střední školy
Formuláře pro zájemce o stravování
11.4 Popisy postupů –
      návody pro řešení životních situací
Přijetí ke středoškolskému vzdělávání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Přijetí k vyššímu odbornému vzdělávání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Přijetí do vyššího ročníku studia ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Uznání předchozího vzdělání
Opakování ročníku při středoškolském studiu ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Opakování ročníku při vyšším odborném studiu ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Přerušení vzdělávání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Změna oboru vzdělání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Přestup žáka nebo studenta do VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Odvolání proti podmíněnému vyloučení nebo vyloučení z VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy