Nahoru

Povinně zveřejňované informace o VOŠ, G, SPŠ a SOŠ

1. Název Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární,
Praha 2, Podskalská 10
 
(zkratka názvu: VOŠ, G, SPŠ a SOŠ, Praha 2, Podskalská 10)
 
Právní forma: příspěvková organizace
 
REDIZO: 600004856
IZO VOŠ: 110026063
IZO SŠ: 000638366
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace založená zřizovací listinou schválenou dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Změna zřizovací listiny byla schválena dne 17. 9. 2020 s účinností od 1. 9. 2021.
 
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování.
3. Organizační struktura Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně ve všech věcech.
 
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo:
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Podskalská 365/10
128 46   Praha 2
Odloučené pracoviště:
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Navrátilova 1442/15
110 00   Praha 1
4.2 Úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
Úřadovny pro osobní návštěvu a podatelny
Najít nás Vám pomohou mapky na Googlu.
4.4 Telefonní čísla Hlavní kontakty
4.5 Adresa internetové stránky Oficiální webové stránky www.podskalska.cz
4.6 Adresa podatelny viz 4.2
4.7 Datová schránka ID datové schránky: 665nfrx
4.8 Další telefonní čísla
      Další e-adresy
5. Platby lze poukázat Pro platbu školného, aklimatizačního kurzu, lyžařského kurzu apod.: 2001910005/6000
(vždy je nutno jako variabilní symbol uvést evidenční číslo žáka/studenta)
 
Pro platbu stravného: 2001910013/6000
6. IČ 61385930
7. DIČ CZ61385930
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty, do nichž je umožněno nahlédnout
Zřizovací listina a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku – v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
Školní vzdělávací programy:
  Pro vyšší odbornou školu udělené akreditace:
       63-42-N/01 Personální řízení
       63-43-N/07 Účetnictví a finance
 
Pro střední školu schválené rámcové vzdělávací programy:
       29-41-M/01 Technologie potravin
       29-42-M/01 Analýza potravin
       16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
       78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
       43-41-M/01 Veterinářství
       79-41-K/41 Gymnázium
 
       Pravidla hodnocení MZ
Výroční zpráva o činnosti školy:
  Školní rok 2012/2013
Školní rok 2013/2014
Školní rok 2014/2015
Školní rok 2015/2016
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2017/2018
Školní rok 2018/2019
Školní rok 2019/2020
Školní rok 2020/2021
Školní rok 2021/2022
Školní rok 2022/2023
Rozvrh vyučovacích hodin – na webu školy (viz hlavní menu)
Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
8.1.2 Dokumenty, do nichž je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu
Nahlédnutí je možné pouze po předchozí domluvě s ředitelem školy. Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout (např. z důvodu GDPR)
 
Kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků a studentů
 
Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
 
Doklady o přijímání uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 
Záznamy z pedagogických rad
 
Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích
8.2 Rozpočet Ukazatele pro sestavení rozpočtu
 9. Žádosti o informace
10. Příjem podání a podnětů
Veškerá podání lze učinit v podatelnách školy
(viz výše 4.2 Úřadovny pro osobní návštěvu)
UPOZORNĚNÍ: Opravné prostředky lze podat pouze v listinné podobě,
případně prostřednictvím datové schránky, nikoli e–mailem!

 
Vyřizování žádostí o informace
Vyřizování stížností, oznámení a podnětů
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zřizovací listina
Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
Další důležité používané předpisy jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
11.2 Vydané vnitřní předpisy a směrnice Školní řád střední školy
Školní řád vyšší odborné školy
Směrnice ke vstupu do budovy v Podskalské ulici
Směrnice ke vstupu do budovy v Navrátilově ulici
Provozní řád školní jídelny
Řád tělocvičny a fit centra
Provozní řád nafukovací haly
Kompletní soubor vnitřních předpisů a směrnic je v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy
11.3 Formuláře Formuláře pro studenty vyšší odborné školy
Formuláře pro uchazeče o studium ve vyšší odborné škole
Formuláře pro žáky střední školy
Formuláře pro zájemce o stravování
11.4 Popisy postupů –
      návody pro řešení životních situací
Přijetí ke středoškolskému vzdělávání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Přijetí k vyššímu odbornému vzdělávání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Přijetí do vyššího ročníku studia ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Uznání předchozího vzdělání
Opakování ročníku při středoškolském studiu ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Opakování ročníku při vyšším odborném studiu ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Přerušení vzdělávání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Změna oboru vzdělání ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Přestup žáka nebo studenta do VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
Odvolání proti podmíněnému vyloučení nebo vyloučení z VOŠ, G, SPŠ a SOŠ
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy