Nahoru

Historie naší školy

Střední průmyslová škola potravinářských technologií

SPŠPT je přímou pokračovatelkou „První veřejné sladovnické školy“ založené za podpory českých sládků 15. ledna roku 1868. V roce 1881 převzalo správu školy Společenstvo pražských sládků a o dva roky později byla přejmenována na První veřejnou sladovnickou školu.

V roce 1952 se škola stěhuje do svého současného sídla v Podskalské ulici 10. Vedle pivovarnictví a lihovarnictví se začínají učit i další potravinářské obory jako mlékárenství, mlynářství, pekárenství, cukrovarnictví, cukrovinkářství a technologie zpracování tuků.

Od 60. let se škola specializovala zejména na dva obory − kvasnou technologii a výrobu cukru a cukrovinek. V posledních letech se škola vrací k původní širší nabídce potravinářských oborů. Vyučuje se Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů, Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků, Technologie zpracování masa a masných výrobků. Dalším studijním oborem je od roku 1998 Analýza potravin (která nahradila obor Výroba cukru a cukrovinek), od roku 2008 Ekologie a ochrana životního prostředí.

Vyšší odborná škola ekonomických studií

Škola vznikla v roce 1963 jako Střední ekonomická škola pro studující při zaměstnání. Její původní sídlo bylo na Vinohradské třídě na Praze 2. Později škola změnila název na Obchodní akademii pro studující při zaměstnání. Od 1. 9. 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol, postupně si v denní i dálkové formě akreditovala vzdělávací programy Účetnictví a finance (1996), Personální řízení (1997), Veřejná správa (2000), Potravinářská technologie a biotechnologie (2008), Ekonomika a provoz zájmových chovů (2017) a Podnikání malých a středních firem (2018). V roce 1996 došlo také ke změně názvu na Vyšší odborná škola a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání. V roce 1998 škola přesídlila v rámci městské části Praha 2 na současnou adresu, tedy do Podskalské 10.

Rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy (usnesení čj. 26/11 ze dne 31. 3. 2005) zanikly jako samostatné subjekty Vyšší odborná škola a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání, Praha 2, Podskalská 10Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Ke dni 30. června 2005 byly sloučeny jako příspěvková organizace s právní subjektivitou s tím, že nástupnickou organizací se stala SPŠPT. Vzhledem k tomu, že obor Obchodní akademie byl v té době již utlumen, nově vzniklá škola nesla název:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10.

Střední odborná škola přírodovědná a veterinární

Dne 1. září 1929 byla otevřena první Odborná Mistrovská škola pro řezníky a uzenáře v Praze jako jednoletá mistrovská odborná škola. Po roce byla spojena s tehdejší učňovskou školou pokračovací a od roku 1930 má také své sídlo v Navrátilově ulici 15 v Praze 1.

V roce 1945 byla škola zestátněna jako jednoletá státní mistrovská škola řeznická a uzenářská. Od roku 1951 se rozšířila na dvouletou mistrovskou školu a ve stejném roce byla zřízena čtyřletá škola masného průmyslu zakončená maturitní zkouškou. Později byla škola přejmenována na Střední průmyslovou školu technologie masa.

V dalších letech bylo zrušeno dvouleté denní mistrovské studium. Místo něj postupně vznikly další formy studia − dálkové studium tříleté a dvouleté nástavbové studium, obojí zakončené maturitní zkouškou. Čtyřletý denní obor Technologie zpracování masa a masných výrobků je v současné době umístěn do budovy v Podskalské ulici. V budově v Navrátilově ulici lze studovat obory Přírodovědné lyceum (od roku 2005) a Veterinářství (od roku 2012).

Cesta k současnému názvu

Rok 2007 se stal dalším důležitým mezníkem v historii naší školy. Došlo ke dvěma významným změnám. Rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy (usnesení čj. 7/67 ze dne 31. 5. 2007) byla Střední průmyslová škola technologie masa, Praha 1, Navrátilova 15 ke dni 30. června 2007 zrušena jako samostatný subjekt a byla sloučena s naší školou. Aby tuto skutečnost reflektoval i název školy, rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy o změně na:

Vyšší odborná škola ekonomických studií
a Střední průmyslová škola potravinářských technologií

V reakci na otevření studijního oboru Veterinářství na naší škole byl k 1. 3. 2016 název školy rozšířen na:

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10

K další změně došlo k 1. 9. 2021 v souvislosti s otevřením prvního ročníku Gymnázia s ekonomickým zaměřením. Na základě rozhodnutím Rady HMP se naše škola od tohoto data jmenuje:

Vyšší odborná škola ekonomických studií,
Gymnázium,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární,
Praha 2, Podskalská 10.