Nahoru

RVP: Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

Charakteristika oboru

Vzdělávací program veterinářství poskytuje úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a vychovává odborné pracovníky v oblasti veterinární péče. Je koncipován s přihlédnutím k poptávce na trhu práce po odborných pracovnících tohoto odvětví. V posledním ročníku studia si žáci mohou volit zaměření na hipologii nebo kynologii.

Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění jako laboranti, asistenti veterinárního lékaře, veterinární technici, inseminační technici, jako pracovníci ve farmaceutických firmách, pracovníci v plemenářských podnicích, ve státní správě (samosprávy, referáty životního prostředí, ekologie), odborní pracovníci v ZOO, pracovníci v kynologii a hiporehabilitaci, v asanačních službách, v krmivářském a potravinářském průmyslu a jako samostatní podnikatelé v oblastech vztahujících se ke studovanému oboru.

Absolvent může také pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru:

 • umí vykonávat a organizovat pracovní činnosti v chovech zvířat, včetně ZOO a útulků zvířat,
 • je schopen realizovat preventivní opatření pro zabezpečení zdraví zvířat,
 • dokáže asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích,
 • je schopen pomáhat při podávání léčiv,
 • umí zjišťovat březost,
 • umí vést normální porody, ošetřovat matku a mláďata po porodu,
 • dokáže aplikovat vhodné postupy při veterinárně hygienické prohlídce jatečných zvířat,
 • je schopen odebírat vzorky k laboratornímu vyšetření potravin a surovin živočišného původu a provádět základní vyšetření,
 • dokáže posuzovat úroveň hygieny a sanitace na jatkách a v provozech potravinářského průmyslu,
 • je schopen posuzovat ekonomické ukazatele chovu zvířat a vyvozovat vhodná opatření,
 • při výběru volitelného předmětu kynologie nebo hipologie získává specifické znalosti v této problematice.