Nahoru

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

Charakteristika oboru

Absolventi nacházejí uplatnění především v pivovarech a ve sladovnách. Ukončením školy získávají žáci kvalifikaci pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické laboratoře) a v ekonomických útvarech.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

O absolventy oboru mají zájem i v laboratořích nemocnic a výzkumných ústavů provádějících chemické, biologické, biotechnologické a mikrobiologické rozbory nebo zabývajících se ochranou životního prostředí, ekologií, vodohospodářstvím ap. Absolventi dále pracují v laboratořích inspekcí jakosti, potravinářských závodů, zemědělského zásobování. Zaměstnání nacházejí i ve společnostech zabývajících se výrobou a prodejem sanitačních prostředků, hygienou a též v závodech, ve kterých jsou základem výroby kvasné procesy (výroba krmiv, antibiotik, enzymů, organických kyselin aj.). Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po vstupu ČR do EU.

Praktická výuka v tomto oboru se koná v laboratořích školy a v závodech navazujících na tento obor, především pak v pivovarech a sladovnách. V průběhu studia žáci absolvují i několik praktických celků ve školních minipivovarech. V laboratořích školy provádějí chemickou i mikrobiologickou kontrolu vstupních surovin, meziproduktů i finálního výrobku.

Obor se vyučuje v denní i v dálkové formě studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru:

 • má základní teoretické znalosti o technologických postupech všech základních potravinářských výrob a je schopen pracovat podle daného výrobního postupu,
 • má schopnost kvalifikovaně vykonávat praktické činnosti související s potravinářskou výrobou,
 • aktivně ovládá potravinářskou terminologii,
 • má ucelené znalosti o potravinářských surovinách a pomocných látkách,
 • zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice,
 • umí provádět základní analytické, biologické a mikrobiologické rozbory, umí je vyhodnotit a vyvodit z nich příslušná provozní opatření,
 • má podrobné znalosti o chemickém složení, skladování, úpravě a použití surovin pro sladařský, pivovarnický, vinařský, lihovarnický a drožďárenský průmysl,
 • zná technologické postupy při výrobě sladů, piva, vína, lihovin a droždí,
 • zná podmínky skladování a doby trvanlivosti piva, vína, lihovin a droždí,
 • umí provádět kontrolu jakosti výrobků kvasného průmyslu,
 • je seznámen se zákonem o víně a o lihu.