Nahoru

Informace k testování žáků a studentů

OBECNÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se žáci a studenti podrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem. Žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud se žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • K provedení testu lze užít výhradně testů poskytnutých školou, tj. testy přinesené ze strany třetích osob nelze akceptovat.
 • Testování se neprovádí u osob:
  • které doloží negativní výsledek RT−PCR testu na přítomnost viru SARS−CoV−2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS−CoV−2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID−19.
  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID−19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT−PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID−19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

TERMÍN A FREKVENCE TESTOVÁNÍ

 • Testování žáků a studentů bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování (rozpis testování jednotlivých skupin na praktickou výuku v daném týdnu budou s týdenním předstihem zveřejňovat příslušní zástupci ředitele školy).
 • Testování žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy na praktickou výuku, konzultace pro 2−6 žáků SŠ, skládání atestů studentů VOŠ, maturitní zkoušky žáků SŠ a absolutoria studentů VOŠ.
 • Pouze při konzultaci jeden žák/student s jedním učitelem se testování neprovádí.
 • Pokud skupina žáků a studentů již byla testována v daném týdnu (neuběhly stanovené 2−3 dny dle ministerského pokynu) a není určena rozpisem příslušného zástupce ředitele školy, vstupují žáci a studenti do školy bez testování, avšak dodržují veškeré hygienické zásady.

MÍSTO TESTOVÁNÍ

Testovací místnost je pro budovu:

 • v ulici Podskalské je učebna č. P9 − přízemí,
 • v ulici Navrátilova je učebna č. 101 − 1. patro.

VÝSLEDKY A NÁSLEDNÉ KROKY

 • V případě, že výsledky všech žáků nebo studentů jsou negativní, přesunou se všichni na pracoviště praktické výuky.
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob. Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byl žák nebo student pozitivně testován. Žák, student nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT−PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Následně telefonicky nebo emailem žák nebo student informuje zpětně třídního učitele, zda dodatečně provedený RT−PCR test na základě rozhodnutí praktického lékaře potvrdil jeho pozitivitu. V kladném případě bude dodržovat pokyny lékaře, v opačném případě s dokladem o negativním výsledku se může opět dostavit na praktickou výuku. V případě nezletilého žáka je stejný postup s tím rozdílem, že žák je po zjištění pozitivity odeslán do izolační místnosti, kde vyčká na příchod zákonného zástupce, který byl vyrozuměn, nebo bude mít zplnomocnění zákonného zástupce k odchodu ze školy (i v tomto případě jsou zákonní zástupci o výsledku testu školou vyrozuměni).
 • V případě, kdy konfirmační test RT−PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT−PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT−PCR testu na přítomnost viru SARS−CoV−2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům a studentům ze seznamu karanténu.
 • V případě, že se pozitivní antigenní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky a studenty (nečeká se na výsledky konfirmačního RT−PCR testu), kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).