Nahoru

RVP: Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

Charakteristika oboru

Úkolem vzdělávacího programu je poskytnutí náležitých středoškolských odborných vědomostí a dovedností a výchova odborných pracovníků pro ochranu přírody a životního prostředí.

Odborné vzdělávání teoretického a praktického charakteru se skládá ze složek zaměřených na:

 • ekologii, technologii ochrany životního prostředí a na ochranu a tvorbu krajiny, které navazují na vědomosti a dovednosti získané v přírodovědných předmětech, rozšiřují vědomosti o vztazích mezi organizmy a prostředím a o člověku a prostředí a zahrnují komplexní znalosti potřebné k aktivní ochraně jednotlivých složek životního prostředí,
 • právní přípravu v oblasti životního prostředí, která podává přehled o právním řádu České republiky a platných normách v oblasti ochrany životního prostředí,
 • ekonomiku, která zabezpečuje aktivní osvojení základních ekonomických pojmů a termínů, vytváří schopnost orientovat se v ekonomických jevech a procesech v podmínkách tržního hospodářství,
 • praktické činnosti v oblasti životního prostředí, které slouží k syntéze a aplikaci dílčích teoretických vědomostí a vytvářejí návyky v oblasti metod, myšlení a práce.

Získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí může absolvent uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb.

Oblast státní správy zahrnuje:

 • referáty životního prostředí obcí, měst a okresů,
 • inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady,
 • chráněné krajinné oblasti, národní parky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.

Sféra výroby a služeb zahrnuje:

 • ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoří zabývající se znečištěním životního prostředí, podniky odpadového hospodářství,
 • rekultivace.

Je možné i uplatnění absolventa v informační a osvětové činnosti oboru.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru:

 • s jistotou ovládá odbornou terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů a principů při řešení praktických úkolů,
 • je seznámen s problematikou vzniku a vývoje života a s podstatou genetiky,
 • je schopen určovat vybrané organizmy,
 • pozná základní minerály a horniny, typy a druhy půd, umí odebírat vzorky hornin, půdy, vody a ovzduší a stanovit jejich základní charakteristiky,
 • sleduje a vyhodnocuje změny životního prostředí, zabývá se prevencí negativních vlivů a změn,
 • dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a při jejich zpracování a při plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku,
 • je obeznámen s problematikou přírodních zdrojů a s jejich čerpáním,
 • je informován o toxických látkách a jejich účincích,
 • zná problematiku hospodaření s odpady,
 • orientuje se v zákonech a předpisech o ochraně přírody a prostředí,
 • je seznámen s používáním technických prostředků pro práci v terénu a může získat osvědčení pro práci s motorovou pilou a dalšími mechanizmy,
 • je schopen sledovat monitory používané při studiu životního prostředí.