Nahoru

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

Charakteristika oboru

Absolventi nacházejí uplatnění především v pekárnách, cukrárnách a v závodech vyrábějících trvanlivé pečivo. Ukončením školy získávají žáci kvalifikaci pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické laboratoře) a v ekonomických útvarech. Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po vstupu ČR do EU.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

Tento studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi nacházeli uplatnění jak ve velkoprovozech, tak i v menších závodech.

Praktická výuka v tomto oboru se koná v laboratořích školy a v závodech navazujících na tento obor, především pak v pekárnách zásobujících svými výrobky Prahu. Obor byl na škole zaveden právě ve spolupráci s těmito závody, jejichž technologové se podílejí na výuce odborných předmětů a na vedení výuky praxe.

Obor se vyučuje v denní i v dálkové formě studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru:

  • má základní teoretické znalosti o technologických postupech všech základních potravinářských výrob a je schopen pracovat podle daného výrobního postupu,
  • má schopnost kvalifikovaně vykonávat praktické činnosti související s potravinářskou výrobou,
  • aktivně ovládá potravinářskou terminologii,
  • má ucelené znalosti o potravinářských surovinách a pomocných látkách,
  • zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice,
  • umí provádět základní analytické, biologické a mikrobiologické rozbory, umí je vyhodnotit a vyvodit z nich příslušná provozní opatření,
  • má podrobné znalosti o chemickém složení, skladování, trvanlivosti, použití a významu surovin na výrobu chleba, pekařských a cukrářských výrobků, extrudovaných výrobků a těstovin,
  • zná technologické postupy výroby základních druhů chleba, pekařských výrobků a cukrářského pečiva a těstovin a dovede prokázat i manuální zručnost získanou v dílenských cvičeních a v praxi,
  • zná trvanlivost a způsoby uchovávání pekařských a cukrářských výrobků,
  • dovede provést kontrolu jakosti pekařských a cukrářských výrobků.