Nahoru

RVP: Přírodovědné lyceum
ŠVP: Přírodovědné lyceum

Charakteristika oboru

Absolvent studijního oboru přírodovědné lyceum je především připraven ke studiu jak na vysokých školách, tak v oborech vyšších odborných škol zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství apod.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciální, ale i celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ, může se uplatnit, vzhledem k získaným obecně−odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, ICT, potravinářství apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní oblasti.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru:

 • umí se kultivovaně vyjadřovat v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně,
 • disponuje znalostí dvou světových jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace,
 • má základní znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci,
 • má všeobecný kulturní rozhled,
 • umí efektivně používat vědomosti a dovednosti při řešení reálných situací a pro studium dalších, přírodovědných i technologických disciplín,
 • má základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství,
 • umí využívat pro osobní, studijní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informačních a komunikačních technologií,
 • má poznatky z biologie, chemie, geografie, fyziky a matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciárního vzdělávání chemické, potravinářské a biochemické technologie, ochrany životního prostředí, zemědělství, chemie, biologie apod.,
 • umí analyzovat a hodnotit přírodovědné problémy, hledat různé způsoby jejich řešení,
 • zná přírodovědné metody a pracovní postupy používané v laboratořích různého typu,
 • zná principy základních technologií používaných při získávání energie, úpravě vody, v chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství, při ochraně a tvorbě životního prostředí,
 • orientuje se v technologických schématech, umí znázornit výrobní pochody pomocí příslušných schémat a umí jednoduché technologické výpočty a látkové bilance,
 • má přehled o technologických procesech šetrných k životnímu prostředí,
 • umí vysvětlit základní principy řízení výroby a řízení kvality.