Nahoru

Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární

V současné době probíhá výuka v budově v Praze 2 v Podskalské ulici (studijní obory Analýza potravin, Ekologie a ochrana životního prostředí, Gymnázium a všechny realizované obory Technologie potravin) a v budově v Praze 1 v Navrátilově ulici (studijní obory Přírodovědné lyceum a Veterinářství).

Studium všech oborů na střední škole je ukončeno maturitní zkouškou. Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku, a kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Zdravotní způsobilost ke studiu musí všichni uchazeči doložit potvrzením od lékaře (týká se všech oborů studia – denní i dálkové formy – s výjimkou oborů Přírodovědné lyceum, Gymnázium a Ekologie a životní prostředí). Ve všech vzdělávacích oborech (s výjimkou Přírodovědného lycea a Gymnázia) se vyučuje 1 cizí jazyk; jako cizí jazyk se vyučuje angličtina. V oboru Přírodovědné lyceum jsou 2 cizí jazyky; jako 1. cizí jazyk se učí jazyk anglický, jako 2. cizí jazyk se učí jazyk německý. V oboru Gymnázium jsou 2 cizí jazyky; jako 1. cizí jazyk se učí jazyk anglický, 2. cizím jazykem může být jazyk německý, francouzský, ruský nebo čínský. Z 1. cizího jazyku může žák na konci studia ve všech oborech konat maturitní zkoušku.

Výuka v G, SPŠ a SOŠ je realizována formou denníhodálkového studia. Uskutečňuje se v moderních učebnách vybavených audiovizuální technikou. Praktická výuka probíhá v odborných laboratořích, které jsou průběžně vybavovány moderními přístroji. V Podskalské ulici jsou také dvě technologické učebny: minipivovar pro kvasnou technologii a školní pekárna pro zpracování mouky; v Navrátilově ulici jsou školní dílny pro praktickou výuku zpracování masa.

V rámci programu Erasmus, se kterým má škola bohaté zkušenosti, mohou žáci všech oborů absolvovat část odborné praxe i v zahraničí. Krátkodobé i dlouhodobé stáže probíhají v pivovarech, laboratořích, cukrárnách, pekárnách, výrobnách masa a uzenin, farmách, veterinárních klinikách a dalších pracovištích v Portugalsku, Itálii, Německu.

Žáci mají k dispozici učebny výpočetní techniky, tělocvičnu, posilovnu a nafukovací sportovní halu. Pro studijní potřeby žáků má škola knihovnu a studovnu, kde jsou k dispozici počítače s připojením na internet. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, využívat lze i školní bufet.

Žáci denního studia, kteří bydlí mimo Prahu, mají možnost ubytování v partnerských domovech mládeže v přijatelných cenových relacích.

Vztah mezi žáky a školou vždy byl a je na velmi dobré úrovni. To potvrzuje tradičně výborná spolupráce s patronátními podniky, která je často zprostředkovávána absolventy školy. Ti rádi na školu vzpomínají, často jí pomáhají a řada z nich ve škole i působí.

O absolventy je velký zájem. Pracují v potravinářských závodech, výzkumných ústavech, kontrolních orgánech, na vysokých školách, v nemocnicích a v dalších organizacích, kde se vyrábí potraviny nebo se provádějí chemické či mikrobiologické rozbory a kontroly. V poslední době je běžné, že absolventi školy najdou uplatnění i v zahraničí. Po úspěšném složení maturitní zkoušky mohou také pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Nejčastěji si volí VŠCHT (fakultní škola), Českou zemědělskou univerzitu, Přírodovědeckou fakultu UK.

Škola se též podílí na přípravě nových pedagogů studujících na VŠCHT, FTVS UK, PedF UK. V nejednom případě studenti závěrečných ročníků vysokých škol zpracovávají své diplomové práce ve školních laboratořích.

Pro žáky školy jsou připravovány i akce nad rámec přímé profesní přípravy, jako např. aklimatizační sportovní kurz, lyžařský kurz, nebo tuzemské i zahraniční exkurze.