Nahoru

RVP: Gymnázium
ŠVP: Gymnázium (s ekonomickým zaměřením)

Charakteristika oboru

Vzdělávání v tomto oboru má žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život, zejména ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením.

Gymnázium vytváří motivující studijní prostředí, v němž žáci musí mít dostatek příležitostí osvojit si stanovenou úroveň klíčových kompetencí, tzn. osvojit si důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. To předpokládá uplatňovat ve vzdělávání postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků, využívat způsoby diferencované výuky, nové organizační formy, zařazovat integrované předměty apod.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa tak, aby byl uplatnitelný na trhu práce a schopný reagovat na měnící se podmínky trhu práce. Volitelné předměty vytvářejí žákům prostor k prohloubení poznatků v ekonomických předmětech, ze kterých budou skládat jednu povinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky.

Důraz je kladen na zajištění vzájemné spolupráce při osvojování moderních metod učení (např. na principy metod kooperativního učení, na sociálně komunikativní metody − dialog, metody kritického myšlení). Pojetí výuky by mělo směřovat k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím rizika na trhu práce.

Profil absolventa

Absolvent gymnázia by měl v průběhu vzdělávání získat široký vzdělanostní základ a dosáhnout takové úrovně klíčových kompetencí, kterou RVP G předpokládá a která mu umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Takový profil absolventa dává žákům předpoklady pro vysokoškolské a další studium, pro jejich adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí.

Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu dosáhne žák středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Díky bohaté nabídce volitelných předmětů je žákům umožněna kvalitní příprava na vybraný typ vysoké školy.

Škola připravuje své žáky tak, aby absolventi příslušného vzdělávacího programu byli vybaveni mimo jiné následujícími kompetencemi:

 • k učení:
  • být zodpovědný za své učení,
  • mít pozitivní vztah k učení, uvědomovat si nutnost celoživotního vzdělávání,
  • dokázat organizovat svoje učení (vzdělávání),
 • k řešení problémů:
  • přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách,
  • aktivně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení,
 • komunikativními:
  • rozumět, komunikovat, číst a psát ve více jazycích,
  • obhajovat vlastní názor a argumentovat,
  • naslouchat a brát v úvahu názory druhých,
  • být schopen se prezentovat na veřejnosti,
  • využívat moderní informační a komunikační techniku,
 • sociálními a personálními:
  • být schopen spolupracovat ve skupině a respektovat práci a úspěchy druhých,
  • mít pozitivní představu o sobě samém,
 • občanskými:
  • chápat kontinuitu minulosti a současnosti, vážit si historického dědictví,
  • vnímat hodnoty umění a kultury vůbec,
  • respektovat přesvědčení druhých, odmítat útlak a hrubé zacházení, projevovat solidaritu,
  • chápat principy, na nichž spočívají demokratické zákony a společenské normy,
  • kriticky nahlížet na aspekty rozvoje společnosti,
  • hodnotit sociální chování související se životním prostředím,
 • pracovními a k podnikavosti:
  • brát na sebe zodpovědnost,
  • být schopen týmové práce,
  • organizovat svou práci,
  • vytvářet projekty,
  • zodpovědně a cílevědomě se rozhodovat o svém dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření.