Nahoru

Elektronický systém obědů

Od 1. září 2013 je ve školní jídelně zaveden nový elektronický systém objednávání a úhrady obědů.

 1. Jsou zrušeny papírové stravenky a k odběru obědů jsou využívány čipové nebo karty ISIC, popř. ITIC, anebo karty Lítačka sloužící ke vstupu do budovy školy.
 2. Objednávky obědů se realizují elektronicky na stanovené webové adrese.
 3. Platby za oběd musí být hrazeny předem bankovním převodem (lze využít internetové bankovnictví) nebo složenkou.

Jak postupovat?

 1. Každý strávník se musí na počátku školního roku (lze již poslední týden v srpnu) dostavit do školní jídelny s čipovou nebo ISIC/ITIC kartou anebo kartou Lítačka. U nových strávníků je potřeba ještě donést vyplněný formulář − Přihláška ke školnímu stravování. Přihlášku je možné stáhnout zde nebo si ji vyzvednout ve školní jídelně.
 2. Po předložení karty a případném předání Přihlášky ke školnímu stravování obdrží strávník ve školní jídelně písemnou informaci, kde bude uvedeno:
  • www adresa, na které se budou realizovat objednávky obědů,
  • přihlašovací jméno,
  • univerzální přihlašovací heslo, které se musí při prvním přihlášení změnit na jedinečné pro daného strávníka,
  • číslo účtu školní jídelny,
  • jedinečný variabilní symbol daného strávníka.
 3. Po přiřazení čipové karty do stravovacího systému je nutné zaslat na číslo účtu školní jídelny s příslušným variabilním symbolem formou bankovního převodu nebo složenky finanční prostředky, ze kterých se objednáním stravy budou odečítat platby za jednotlivé obědy. Po převodu finanční částky z banky a synchronizaci se stravovacím systémem (2−4 dny) bude zaplacená částka zobrazena na webové stránce daného strávníka.
 4. Objednávka obědů se provádí na příslušné webové stránce po zadání a vyplnění přihlašovacího jména a hesla, kde se zobrazí jídelníček na daný měsíc. Zaškrtnutím políčka v daném dni označíte, kdy chcete oběd. Na konci stránky je třeba do kolonky „Potvrzení odeslat na mail“ vyplnit mail, na který obdržíte zprávu o objednané stravě a celou objednávku uložíte kliknutím na tlačítko „Potvrď změny“!!!
 5. Objednávku můžete provádět pouze do výše zobrazeného finančního obnosu. Při překročení této částky se objednávka všech vybraných obědů zruší.
 6. Objednání obědů lze provádět elektronicky nejpozději předchozí den do 15 hodin.
 7. Odhlášení obědů lze provádět elektronicky nejpozději v den výdeje oběda do 7 hodin.
 8. Při odběru stravy v jídelně je nutné přiložit kartu ke čtecímu zařízení, které oznámí kuchařkám, zda máte nárok na oběd. V opačném případě upozorní kuchařky, že nemáte na oběd nárok.
 9. Ve výjimečných případech (ztráta nebo poškození karty − max. 2 dny) je možné dojít za příslušnou pracovnicí školní jídelny, aby ověřila nárok strávníka na výdej stravy. V kladném případě vydá potvrzení, tzv. žolíka, kterého strávník při odběru stravy předá kuchařkám.
 10. Na výdej stravy dle § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, mají nárok žáci a studenti pouze po dobu jejich pobytu ve škole a dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, může strava být vydána i první den neplánované nepřítomnosti ve škole.
 11. Zaměstnanci mají nárok na výdej stravy (jen jedno jídlo v kalendářním dni) za sníženou úhradu dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je, aby strávník vykonal práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni.