Nahoru

3. kolo přijímacího řízení na střední školu

Na základě výsledků prvního a druhého kola přijímacích zkoušek ve školním roce 2024/2025 vyhlašuje ředitel školy 3.kolo přijímacího řízení.

Do 1. ročníku školního roku 2024/2025 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, budou žáci a uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí, přijímáni do níže uvedených studijních oborů. Pro podávání přihlášek platí závazný harmonogram

 
Název RVP
Kód oboru      Název oboru - školního vzdělávacího programu počet žáků povolený
zřizovatelem školy
 
Forma vzdělávání - dálková - pětileté studium s maturitní zkouškou
RVP: Technologie potravin     23 celkem
29-41-M/01      ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů         
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků         
 

 

Termín pro podání přihlášky pro třetí kolo přijímacího řízení je stanoven do 19. srpna 2024.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihláška do třetího kola přijímacího řízení se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.

Třetí a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili.

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Ve 3. kole přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky byly realizovány formou jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky a dle platné legislativy již nebudou výsledky JPZ zohledněny pro třetí kolo přijímacího řízení. Školní přijímací zkouška ani talentová zkouška na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská se nekoná.

Pro přijetí do 1. ročníku dálkové formy studia platí stejná kritéria, termíny a organizační pokyny jako pro uchazeče v denní formě vzdělávání. Výjimka je pouze u vysvědčení ze základní školy, kdy předkládají vysvědčení za poslední dva absolvované ročníky ZŠ.

Za studium na G, SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Informace o počtu podaných přihlášek ani o průběžném stavu přijímacího řízení nebudou podávány!

 
 
Harmonogram 3. kola přijímacího řízení
 
  1. Do 19. srpna 2024 odevzdají uchazeči o studium přihlášky na střední školu. Tento termín je závazný i pro uchazeče, kteří povinnou školní docházku již splnili. Na přihlášku je nutné uvést také ŠVP, který chtějí uchazeči studovat!!! Povinné náležitosti přihlášky jsou uvedeny zde.
  2. Ve dnech 21.−23. srpna 2024 dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze od 8 do 9 hodin seznámit na studijním oddělení školy v Podskalské ulici s podklady pro vydání písemného rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu. Součástí podkladů v této době NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.
  3. Dne 26. srpna 2024 bude pod registračními čísly na webových stránkách školy i ve veřejně přístupných prostorách budov školy v Podskalské a v Navrátilově ulici zveřejněno pořadí uchazečů doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru.
  4. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání přijaté v důsledku opravných a podobných prostředků nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru středního vzdělání.

Poznámka 1:
Pro přijetí do 1. ročníku dálkové formy studia platí stejná kritéria, termíny a organizační pokyny jako pro uchazeče v denní formě vzdělávání. Výjimka je pouze u vysvědčení ze základní školy, kdy předkládají vysvědčení za poslední dva absolvované ročníky ZŠ.

Uchazeči o studium dálkové formy vzdělávání, kteří již mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nemusí podávat přihlášku do 1. ročníku, ale mohou po doložení dokladů o dosaženém vzdělání podat žádost o přijetí do vyššího ročníku (2. nebo 3. ročníku) za předpokladu, že v těchto ročnících jsou volná místa a že vykonají úspěšně rozdílové zkoušky z předmětů, které dosud neabsolvovali (tzn. nemusí konat přijímací zkoušky do 1. ročníku). Přijatí uchazeči, kteří již mají maturitní zkoušku, budou následně na základě písemné žádosti uvolněni z výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a nekonají na závěr studia společnou část maturitní zkoušky. Maturitní zkoušku skládají pouze z předmětů v profilové části (Technologie, Analytická chemie a Biologie a mikrobiologie). Bližší informace budou podávány na studijním oddělení.

V případě plných kapacit ve vyšších ročnících musí zájemci s již úspěšně složenou maturitní zkouškou podat přihlášku do 1. ročníku.

Poznámka 2:
Cizinci, kteří se hlásí na střední školu ze školy mimo území ČR, dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přijímací zkoušku z českého jazyka na základě žádosti nekonají. Znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání škola ověří rozhovorem. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověřuje tím, že zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce ve vztahu k oboru. Ověření rozhovorem znalosti českého jazyka proběhne před komisí takto:

  • uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy (zkoušejícím) rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše cca. 15 minut. Součástí rozhovoru může být napsání několika slov, diskuze nad textem, hovor o obrázku. Rozhovoru jsou přítomni přísedící a předseda komise, kteří spolu se zkoušejícím provádějí hodnocení.

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko ke schopnosti studovat daný obor vzdělání:

  • v případě souhlasného stanoviska se vytvoří redukované pořadí uchazečů (stanovuje se pořadí všech uchazečů v souladu s kritérii přijímacího řízení včetně známek na vysvědčení ze ZŠ, ale bez výsledku z jednotného testu z ČJL);
  • v případě nesouhlasného stanoviska se v odůvodnění rozhodnutí o nepřijetí uvede, že např. účastník řízení si požádal o prominutí zkoušky z českého jazyka, kdy stanovisko komise ke schopnosti účastníka studovat daný obor vzdělání bylo nesouhlasné, ve smyslu § 60b odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění. Účastník nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nemohl být přijat.

Vzhledem k nutnosti ověření znalosti českého jazyka u výše uvedených uchazečů byly stanoveny termíny pohovoru následovně:
21. 8 2024 8:00 h,
22. 8 2024 8:00 h (náhradní termín),

 

zpět na otevírané obory