Nahoru

2. kolo přijímacího řízení na G, SPŠ a SOŠ

Do 1. ročníku školního roku 2023/2024 budou žáci a uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí, přijímáni do níže uvedených studijních oborů. Pro podávání přihlášek platí závazný harmonogram.

Formulář přihlášky ke studiu lze "stáhnout" na stránkách školy - viz sekce 'Pro studenty' ==> 'ke stažení'.

 
Název RVP
Kód oboru      Název oboru - školního vzdělávacího programu počet žáků povolený
zřizovatelem školy
 
Forma vzdělávání - denní - čtyřleté studium s maturitní zkouškou
 
RVP: Technologie potravin
29-41-M/01      ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků     7
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků     1
 
Forma vzdělávání - dálková - pětileté studium s maturitní zkouškou
 
RVP: Technologie potravin celkem 55   
29-41-M/01      ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů     
29-41-M/01      ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků     
 

V případě uchazeče se specifickými poruchami učení je nutné, aby společně s přihláškou podal zprávu z pedagogicko−psychologické poradny (s platnou diagnózou poruchy učení).

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Za studium na G, SPŠ a SOŠ se neplatí školné. Přijímací řízení není zpoplatněno.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování výuky anglického nebo německého jazyka na základní škole v 8. i 9. třídě, aby uchazeči mohli pokračovat ve výuce tohoto jazyka, která je ukončena maturitní zkouškou.

Cizinci, kteří se hlásí na střední školu ze školy mimo území ČR, musí prokázat znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání, které škola ověří rozhovorem. Tato znalost českého jazyka je nezbytnou podmínkou pro přijetí cizince ke studiu. Pozvánka k rozhovoru bude odeslána elektronicky.

Na přihlášce musí být uvedeno rodné číslo uchazeče a název ŠVP. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu (mimo Gymnázium).

Uchazeči o denní formu vzdělávání musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky a dále

  • buď musí mít známky potvrzené školou, kde uchazeč povinnou školní docházku absolvuje,
  • nebo musí přiložit ověřené kopie příslušných vysvědčení, pokud školní docházku již ukončil.

Uchazeči o dálkovou formu vzdělávání musí k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na střední škole maturitní zkouškou, k přihlášce přiloží také ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili studium na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, k přihlášce kromě dokladů uvedených výše (lékařský posudek, ověřené kopie příslušných vysvědčení) dále přiloží neověřenou kopii diplomu, dokládajícího udělený titul.

Za řádné vyplnění přihlášky a dodání příloh zodpovídá uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce). Uchazeč, jehož přihláška nebude řádně vyplněna a/nebo nejpozději k datu uzávěrky přijímacího řízení nebude obsahovat všechny náležitosti (lékařský posudek, příp. kopie potřebných vysvědčení), nebude přijat!!!

Přihlášky přijímáme pouze doručené poštou nebo osobně – s originálem podpisu. Není možné zasílat přihlášku elektronickou poštou ani faxem.

Uchazeči o studium odevzdají přihlášky na střední školu v termínu dle harmonogramu. Po uplynutí termínu pro přijímání přihlášek škola zašle zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům informaci o obdržení přihlášky, kód uchazeče a pokyny pro další postup.

Telefonické informace nebudou podávány!

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě ve vchodu do budovy školy v Podskalské ulici a na webových stránkách školy. V listinné podobě musí být zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 
HARMONOGRAM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 
pro denní formu studia
 
do 22. května 2023  −  uchazeči o studium na SŠ doručí přihlášku (+ případně výpis lepších výsledků z přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka v rámci 1. kola přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 obdržený z CERMATu) na studijní oddělení nebo do sekretariátu budovy v Podskalské ulici; známky na přihlášce musí být potvrzené základní školou uchazeče; formulář přihlášky lze vyzvednout na příslušné základní škole, případně je možné jej stáhnout z našich webových stránek;
do 23. května 2023  −  rozeslání zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům elektronicky informace o přidělení registračního čísla;
23. května 2023  −  od 10 hodin v budově Podskalská 10, Praha 2 − kancelář č. 205, 2. patro se bude konat ověřování znalostí cizinců z českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání;
25. května 2023  −  10:00−12:00 – možnost dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a doplňků, seznámit se na studijním oddělení v přízemí budovy v Podskalské ulici s podklady pro vydání rozhodnutí;
součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
25. května 2023  −  od 13:00 – zveřejnění v budovách školy a na těchto stránkách pořadí registračních čísel uchazečů doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru;
26. května 2023  −  od 10:00 do 12:00 je možné vyzvednout rozhodnutí na studijním oddělení školy v Podskalské ulici a současně předat zápisový lístek; rozhodnutí mohou vyzvednout zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů;
29. května 2023  −  odeslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu;
zápisový lístek je nutné dodat nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 8. června 2023) od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek;
 
pro dálkovou formu studia
 
do 18. srpna 2023  −  uchazeči o studium na SŠ doručí přihlášku na studijní oddělení nebo do sekretariátu budovy v Podskalské ulici;
do 22. srpna 2023  −  rozeslání zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům elektronicky informace o přidělení registračního čísla;
25. srpna 2023  −  10:00−12:00 – možnost dle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a doplňků, seznámit se na studijním oddělení v přízemí budovy v Podskalské ulici s podklady pro vydání rozhodnutí;
součástí spisu v této době dosud NENÍ rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu;
25. srpna 2023  −  od 13:00 – zveřejnění v budovách školy a na těchto stránkách pořadí registračních čísel uchazečů doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru;

Poznámka:
Cizinci, kteří se hlásí na střední školu ze školy mimo území ČR, musí prokázat znalost českého jazyka − škola ověří rozhovorem. Nezbytným předpokladem přijetí cizince je, že při ústním rozhovoru prokáže znalost českého jazyka na úrovni nezbytné pro vzdělávání.

O konání dalších kol přijímacího řízení v obou formách vzdělávání bude rozhodnuto podle výsledků druhého kola.